baslikyeni.jpg

Birinci Bölüm

 

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği personelinin Birliğe karşı olan yükümlülüklerini, haklarını ve çalışma koşullarının genel prensiplerini düzenlemektir.

 

Kapsam Ve Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Birlik merkezinde şubelerde ve temsilciliklerde süresi belirsiz iş sözleşmesi ile görev yapan personelin tümünü kapsar.  İş sözleşmesi  ile çalıştırılacak personelin iş koşulları, özlük hakları, bu yönetmeliğin hangi hükümlerine tabi olacağı  ve çalıştırmaya  ilişkin sair konular,  bireysel  iş sözleşmesinde belirtilir.

 

(2) Bu yönerge genel kurulun onayına sunulmak üzere Birlik yönetim kurulunun 10.05.2020 Tarih ve 2020/15 Sayılı kararına göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönetmelikte yer alan tanımlar aşağıda açıklanmıştır.

a) BİRLİK: Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği’nin işveren kurum olarak hükmi şahsiyetini,

b) BİRLİK YÖNETİMİ: Birlik yönetim kurulunu,

c) İDARE: Birlik tüzel kişiliğini temsil eden ve yönetim kurulu adına imza yetkisi verilen üst düzey yöneticilerini,

d) BİRLİK MÜDÜRÜ: Ana sözleşmenin 56. Maddesine göre yönetim kurulunca atanan personeli, atanmaması veya yetkilendirilmemesi durumunda yönetim kurulu murahhas üyesini ifade eder.

e) PERSONEL: 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tanımlanan ve iş sözleşmesi ile çalışan kişileri ifade eder.

 

Saklı Hükümler

MADDE 4- (1) İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanunlar, Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, Birlik ana sözleşmesi, tüzük ve yönetmelikler ile Birlik yönetimince çıkarılmış olan yönetmeliklerde yer alan ve halen yürürlükte olan veya ileride değiştirilecek olan hükümlerin, bu yönetmelikçe düzenlenmeyen konulara ilişkin olanları  saklıdır .

 

İkinci Bölüm

İŞE ALINMA, DUYURU VE ATAMA

 

 

İşe Alınma Şartları

MADDE- 5 (1) Birlik ‘de çalışacak personelin işe alınması için aşağıdaki şartlar gereklidir:

a)      Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkûm edilmiş bulunmamak,

b)      İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip olmak,

c)      Görevin gerektirdiği bazı özel durumlar dışında, askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

d)      İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olduğunu belgelendirmek,

e)      Yapılan mülakatta başarı göstermiş olmak,

(2) Yukarıda belirtilen işe alınma şartlarına, görülecek işin özelliklerine göre ilave şartlar konulabilir.

 

(3) Birliğin personel ihtiyacı,  alınacak personelin niteliğine göre yönetim kurulunca uygun görülecek araçlarla duyurulur.   Aynı duyuru,  Birliğin web sitesinde de yayınlanır. Personel alımı için İş Kurumu ile müşterek çalışmalar yapılabilir.

 

Adayın İş Başvurusu

MADDE 6- (1) İş isteyen personel adayları iş başvuru kanalları ile Birliğe başvurduklarında, matbu veya elektronik ortamda düzenlenmiş olan “İş Başvuru Formu ”nu (EK-1) (FORM NO 37-İK-502.07.06) doldururlar.

 

(2) “İş Başvuru Formu” nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması şarttır. Bu form başvuru niteliğinde olup, bununla iş isteyenin işe kabul edildiği anlamı çıkmaz.   İdare “İş Başvuru Formu” nda gösterilen referanslardan, adayın eski iş yerlerinden ve uygun gördüğü diğer kaynaklardan gizli tutulmak kaydı ile bilgi isteyebilir.

 

 

Adayın İşe Alınması Ve Aranan Belgeler

MADDE 7- (1) Personelin işe alınmasında öncelikle (mülakat) usulü uygulanır.  Ayrıca, yönetim kurulu, adayın işe uygunluğunu tespit etmek amacıyla sınav komisyonu oluşturma dâhil çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulayabilir.

 

(2) İşe başlamadan önce, ilgili iş sözleşmesi taraflarca imzalanır ve adaya bu yönetmelikten bir adet verilir. Bu yönetmelik şartlarını ve işle ilgili diğer şartları kabul eden aday, istenilen belgeleri tanzim ederek Birlik Müdürlüğü’ne vermek zorundadır.

 

(3)  Adayın işe başladığı tarih,  SGK giriş bildirgesinde yazılan tarihtir.

 

İş Sözleşmeleri Ve Atama

MADDE 8- (1) Yapılan sınav veya mülakat sonucu aranan özellikleri taşıdığı kanaatine varılan personel adayı, Birliğin faaliyet yürüttüğü merkezlere, şubelere veya temsilciliklere yönetim kurulu kararı ile atanır. İşe alımlarda ve atamalarda Birlik genel kurulunca onaylanan kadro cetveli dikkate alınır.

 

(2) Birlik personelinin "Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi" (EK-2 (FORM NO 37-İK-502.01.09)  ile çalıştırılması asıldır.  Ancak,  yaptırılacak bazı işlerin niteliği gereği, "belirli süreli" veya "kısmi süreli" bireysel iş sözleşmesi imzalanabilir.(EK-2/1) (FORM NO 37-İK.502-01-10)

 

(3) Göreve atanan personel, atama onayının kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde atandığı göreve başlamak zorundadır. Bu süre içinde mazeret beyan etmeksizin görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

 

(4) Göreve alınan personel, kendisine tebliğ edilen bu yönetmeliğin tüm hükümlerini okuyup kabul etmiş sayılır.

 

(5) Birlik’ den ayrılan ve alacakları ödenen personelden, Birlik ile hiçbir ilişiğinin kalmadığını gösteren bir ibraname alınır. İbraname ilgilinin özel dosyasında saklanır.

 

Deneme Süresi

MADDE 9- (1) Birlik’ te işe başlaması uygun görülen personel, işe başlama tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile iş mevzuatından doğan hakları saklı kalmak kaydıyla denemeye tabi tutulur. Yönetim kurulu kişinin özelliğine göre deneme süresini kısaltabilir. Bu süre içerisinde, taraflar fesih bildirimi süresine bağlı olmaksızın ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, bildirimsiz olarak hizmet akdini feshedebilir. 

 

İşe Hazırlama Programı (Oryantasyon)

MADDE 10- (1) Birlik, işe alınan personelin işyerine uyumunu sağlamak amacıyla işyerinde ve işyeri dışında oryantasyon ve iş başı eğitimi verilir.  Bu eğitimler kurs, seminer, işbaşı eğitimi vs. biçiminde olur.  Personelin eğitim programlarına devamı zorunludur.

 

Programın uygulanmasından sonra (EK-3) (FORM NO 37-PET-802.01.03)  ilgililer tarafından düzenlenerek imzalanan form kişinin özlük dosyasına konulur.

 

 

Kimlik Kartı

MADDE 11- (1) İşe başlayan personele, bir işyeri sicil numarası verilir ve 
Birlik personeli olduğunu gösteren fotoğraflı kimlik kartı düzenlenir. Herhangi bir nedenle Birlik ile ilişiği kesilen personel, kimlik kartını iade etmek zorundadır. Kimlik kartının kullanılamaz hale gelmesi veya kaybı durumunda Birlik Müdürlüğü’ne bildirilmesi zorunludur.

 

Personel Sicil ve Özlük Dosyası

Madde 12- (1) Birlik çalışanı her personel için bir sicil ve özlük dosyası açılır. Bu dosyada, iş başvuru formu ve fotoğraflar, sağlık durumuna ilişkin belgeler, diploma, referanslar ile katıldığı kurs, seminer ve eğitimlere katılım belgesi, varsa yüksek lisans belgesi, atama, yer değiştirme, izin, medeni durum ve aile durum bildirimleri, ferdi hizmet sözleşmesi ve idare tarafından istenen diğer belgeler bulunur.

 

(2) Hizmet süresi içinde verilen ve düzenlenen  değerlendirme raporları, ödül ve takdirnameler, disiplin soruşturmaları ve disiplin cezaları ile ilgili yazışmalar ve personele ilişkin olarak yapılan her türlü yazışmanın örnekleri ve benzeri diğer belgeler bu dosyada muhafaza edilir.

 

(3) Herhangi bir sebeple Birlik‘ den ayrılan personelin sicil dosyaları arşive kaldırılır ve saklanır.

 

(4) Personel özlük dosyalarının tutulmasından ve takibinden İnsan Kaynakları biriminde görevlendirilen personel sorumludur.

 

Eş Veya Birinci Derecede Akrabanın İstihdamı Ve Bağdaşmayan Görevler

MADDE 13-(1) Çalışmakta olan personelin veya işe alınacak adayın, Birlik’ te çalışan personel ile eş veya birinci derecede akrabalık ilişkisi bulunmamalıdır.

 

(2) İşe alımlarda “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri İle Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ” esasları uygulanır.

 

Üçüncü Bölüm

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Personelin Görev Ve Sorumlulukları

MADDE 14- (1) Birlik personeli, görevinin gerektirdiği itibar ve güvene lâyık olduğunu, hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek zorundadır. Personelin Birlik mensubu olmanın şuuru içinde, karşılıklı sevgi ve saygı ile çalışması, hizmetlerin işbirliği içinde yürütülmesine özen göstermesi, Birlik’ in itibarını zedeleyecek eylem ve davranışlardan kaçınması esastır.

 

(2) Birlik personeli, görevlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerle belirlenen esaslara ve amirleri tarafından verilen emirlere uygun olarak, tarafsızlık ilkesi içinde iyi ve en doğru bir şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, görevine ait kanun, tüzük, yönetmelik, sirküler, karar ve ilgili mevzuatı bilmekle ve bunlara uymakla yükümlüdür.

(3) Birlik personeli, kendisinden bilgi veya hizmet talep eden tüm başvurulara çözüm odaklı yaklaşımda bulunmak, Yönetimle ve çalışma arkadaşları ile istişare ederek görevlerini yerine getirmek, Birlik’ in misyonuna, vizyonuna, temel yetkinliklerine, iş ahlakı ilkelerine ve çalışma yaşamının ortak değerlerine uygun davranmak yükümlülüğündedir.

(4) Birlik, hedeflediği kaliteli hizmetin sürekli kendini yenileyen, araştıran, yeni öneriler getiren,  hizmet sunumunda istekli ve güler yüzlü, iş arkadaşları ile uyumlu, çevresine saygılı personel ile sağlanabileceğini benimsemiştir.

(5) Birlik personeli, birim kooperatif yöneticilerine ve ortaklarına, birlikte faaliyet yürüttüğü kurum ve kuruluşlara, müşterilerine karşı güvenirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler ve yasalara uygun hareket eder.

 

(6) İşyerine ilişkin malzemeleri tasarruflu kullanmak ve bakımlarını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

 

(7) Personelin sorun, görüş, düşünce ve önerilerini yönetime bildirmesi, kendisini ve Birliği ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgiyi vermesi gereklidir.

(8) Çalışanın görev ve sorumlulukları, İş Sözleşmesinde ve görev tanımında belirlenir. Ancak

 Birlik’ te çalışan tüm personel, yasal mevzuata, Birlik ana sözleşmesine, Personel Disiplin Yönergesine, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, Birliğin yürürlükteki tüm mevzuatında belirlenen hükümlere ve teamüllere uymak zorundadır.

 

(9) Bir işin tam olarak yapılabilmesi için gerekli olan çalışmalar ve davranışlar, ilgili mevzuatta yazılmamış olsa bile, işin muhtevasına dâhil olup, yazılı olmadıkları gerekçesiyle yapılmalarından kaçınılamaz.

 

(10) Birlik yönetim kurulunca gerekli görülen hallerde personel, işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer ya da birbirine yakın başka işlerde ve birimlerde,  Birliğin faaliyet yürüttüğü şube ve temsilcilikler de geçici veya daimî olarak görevlendirilebilir. Personel iş akdini, iş bu madde hükmünü “net olarak anlayıp, kabul edip” imzalar.

 

(11) Çalışana kendi görevi ile birlikte kendi eğitim, deneyim, yetenek ve mevkiine uygun olma koşuluyla "Ek Görev" verilebilir veya bir "Göreve Vekâlet Etme" si istenebilir, bu halin süresini ve gerektiğinde ek ödeme yapılmasını münhasıran işveren tayin eder.

(12) Hangi nedenle olursa olsun görevinden ayrılan personel, kendisine işin gereği olarak verilmiş tüm kurum malzemelerini geri vermek zorundadır. İmza karşılığı personele teslim edilen malzeme ve demirbaş eşyalar yine imza karşılığı teslim edilecek olup, eksik teslimden kaynaklı kurum zararı personel tarafından karşılanmak zorundadır. Tüm bu işlemler, bu konulardaki sürece ve yasaya uygun olarak yürütülecektir.

(13) Yönetici, maiyetindeki personele kanunlara aykırı talimat veremez ve maiyetindeki personelden hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

(14) Personel, Kurum içinde herhangi bir siyasi partinin veya görüşün propagandasını yapamaz. Bu amaçla afiş, ilan ve benzeri yayın araçlarını kullanamaz ve dağıtamaz. Kurumdaki görevini yaparken herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine hareket etme amacı güdemez ya da Kurum personelini siyasi olarak etkilemeye çalışamaz.

Birlik Dışı Çalışma Yasağı

MADDE 15- (1) Personel, yönetim kurulunun onayı olmadan, iş sözleşmesiyle Birlik ’de üstlendiği görev dışında hiçbir resmi veya özel kuruluşta görev kabul edemez. Birlik ’in faaliyet konusuna dâhil olsun veya olmasın, herhangi bir ticari işle bizzat veya dolaylı olarak meşgul olamaz.

 

(2) Adli veya idari makamlar tarafından verilen hakemlik, arabuluculuk, bilirkişilik görevleri idarece onaylanmak kaydıyla bu yasağın dışındadır.

 

(3) Yasayla kurulan kurullardaki ve sivil toplum kuruluşlarındaki temsilcilik veya üyelik görevleri, mesleğine veya uzmanlığına giren konularda personelin Birlik dışındaki bir kurum veya kuruluşta görev alması, Birlik Yönetim Kurulu’nun yazılı onayına bağlıdır.

 

Gizlilik Ve Ticari Sırların Korunması

 MADDE 16- (1) Personel, görevi gereği kendisine Birlik tarafından sağlanan veya iş yerinde bulunması dolayısı ile ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ve Birliğe rekabet avantajı sağlayan bilgileri gizlilik içinde tutmak zorundadır.

 

(2) İşten ayrıldıktan sonra da hiç bir surette bilgileri kullanmayacağını ve haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmayacağını ve Birliğin yazılı izni dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını bu yönetmeliği imzalandığında taahhüt etmiş olur.

 

(3) Personel, Birlik tarafından geliştirilmiş, gizli nitelikteki hiçbir yazılım, teknoloji, bilgi, sistem, uygulama, yöntem, bilinmeyen fikir, uygulama, tasarım, model, eser, buluş ve benzerleri gibi “Ticari Sır” olarak adlandırılan gizli bilgileri, Birlik Yönetimi’nin yazılı onayı olmadan Birlik dışına çıkartamaz.

 

(4) Personel, görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına yönetim kurulunun bilgisi dışında hiçbir şekilde bilgi veremez, açıklama yapamaz.

 

Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

MADDE 17- (1) İşe başlayan personel, gizliliğin ve güvenliğin sağlanması konusunda azami titizlik göstermek ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili diğer mevzuatlarla belirlenen hükümlere uymak zorundadır.

 

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği

MADDE 18- (1) Birlik, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yasa ve yönetmelik gereği önlemleri alır, personel de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İş güvenliğinin gerektirdiği araç - gereç ve malzemenin kullanılmasından hiçbir gerekçe ile kaçınamaz.

 

(2) Personel, Birlik tarafından alınan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine uymaması halinde, oluşabilecek her türlü kaza neticesinde meydana gelebilecek tüm maddi ve manevi zararlardan tek taraflı olarak sorumludur.

 

Görünüm Ve Giyim Düzenlemesi

MADDE 19- (1) Personel görevine, kurum ciddiyetine ve kültürüne uygun giyinmek ve kişisel görünümüne dikkat etmekle yükümlüdür. Süt alım merkezlerinde ve diğer iş yerlerinde işin gereğine uygun kıyafet giymek, Birlik tarafından verilen iş kıyafetlerini iş esnasında kullanmak zorundadır. Verilen iş kıyafetlerini işyerinin dışında kullanmak yasaktır.

 

Kişisel Bilgileri Ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu

MADDE 20- (1) Personel, medeni durumundaki değişiklikleri, ikametgâh değişikliklerini ve işini ilgilendirebilecek nitelikteki özel durumunda herhangi bir değişikliği ve varsa askerlik durumu ile ilgili değişiklikleri derhal Birlik Müdürlüğü’ne belgeleyerek bildirmekle yükümlüdür.

 

Dördüncü Bölüm

 

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ÇALIŞMA YAŞAMININ

DÜZENLENMESİ

 

Çalışma Süreleri

MADDE 21- (1) Çalışma süreleri, haftada toplam 45  (kırk beş) saattir. Haftalık iş günü, 6 (altı) iş günüdür. Çalışma saatleri, hafta içi 09.00-12.30 / 13.30-17.30 saatleri arasındadır. Ancak yaz, kış dönemleri ile izin ve işyerinin durumuna göre veya genel ihtiyaç duyulması durumlarında, yönetim kurulu günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

(2) İdare, işin gereğine göre, hafta içi çalışma süresini haftanın çalışılan günlerine farklı olarak bölebilir.

 

 

Fazla Çalışma

MADDE 22- (1) Personel kendisine verilen işi, günlük normal çalışma süresi içinde yapmakla yükümlüdür.

 

(2) Birlik, iş ve iş yerinin gerekliliklerine göre personele yasal hükümler çerçevesinde olmak kaydıyla, haftalık çalışma süresinin dışındaki saatlerde fazla çalışma yaptırabilir.

 

(3) Personel, İşverenin İş Kanununa uygun talebi üzerine fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.


(4) Fazla çalışma yaptırılan personele İş Kanunu hükümlerine göre fazla çalışma ücreti ödenir.  Hafta içi çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı olarak bölünmesi durumunda da haftalık kırk beş (45) saati geçen çalışma süresi için fazla mesai ödemesi yapılır.

 

(5) Personelin normal mesaisi dışında fazla çalışma yaptığının tespit edilmesi bakımından, birim sorumlusu ve personel tarafından imzalanmış fazla çalışma yapıldığına ilişkin olarak düzenlenen fazla mesai bildirim formunun (EK-4) (FORM NO 37 İK-502.07.08)   idarece onaylanmış olması gerekir. Bu belge olmadan, personelin fazla çalışma yaptığı kabul edilmez ve herhangi bir ücret ödenmesini gerektirmez.

 

(6) Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra, işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi (Yıllık ücretli izin hariç)) hallerinde, işveren, dört ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak  telafi çalışması yaptırabilir.

 

Tatil Günleri Çalışma

MADDE 23- (1) Kanunlarda dini ve milli bayram ile genel tatil olarak kabul edilen günler de çalışılmaması esas olmakla birlikte, işin gerektirdiği durumlarda ve görevin gereği olarak haftalık çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışılması gibi durumlarda fazla çalışma yaptırılmak suretiyle hizmetin aksaması önlenir.

 

(2) Tatil günlerinde çalışan personele, bir başka gün izin verilebileceği gibi, ek ücret de ödenebilir.

 

Yıllık İzin

MADDE 24- (1) İşyerinde çalışmakta olan işçilerin belirli bir süre aynı işyerindeki çalışmaları sonrası elde edecekleri yıllık izin hakları mevcuttur.

(2) Bu süre işçinin aynı işyerinde çalışmakta olduğu yıllık kıdem süresine ve yaş durumuna göre değişmektedir.

Çalışılan Yıl Süresi

Yıllık İzin Süresi

1 - 5 Yıla Kadar

14 Gün

- 15 Yıla Kadar

20 Gün

15 Yıl ve Fazlası

26 Gün

 

Yıllık ücretli izin verilir.

 

(3) Yıllık ücretli izin hiçbir surette 26 iş gününü geçemez.  Yıllık izin hakkının çalışılırken ücrete dönüşmesi mümkün değildir. Yıllık ücretli izin süresi kaç gün olursa olsun işçi tarafından bu sürenin kısım kısım kullanılmak istenilmesi halinde yıllık ücretli izin süresinin bir kısmı on (10) günden aşağı olacak şekilde kullanılamaz .

 

(4) İzin günü hesaplanırken cumartesi günü iş günü olarak sayılır. 18 ve daha küçük yaştaki personel ile 50 ve daha yukarı yaştaki personele verilecek olan yıllık ücretli izin süresi, 20 iş gününden az olamaz.

 

(5) Yıllık ücretli iznin devretmesi halinde, izin hakkının bir sonraki yıl içerisinde fiilen kullanılması gerekir. İznin süresi içerisinde kullanılmaması durumunda kullanmış kabul edilir. İzin hakkı yerine para ödemesi yapılmaz. En fazla iki yıllık izin süresi birleştirilebilir. İznini birleştirmek istediğinde talebini idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

(6) Yıllık ücretli izine ayrılacak personelin izni, izin talep dilekçesi formunu (EK-5) (FORM NO 37-İK-502.01.07)    imzalayarak birim sorumlusuna imzalattırdıktan sonra idarenin onayı ile yürürlüğe girer.

 

(7) İzinler, hizmet birimlerinin işlevsiz kalmaması için yönetim kurulunun belirleyeceği sıra ve tarihlere göre kullanılır.

 

MADDE 25- (1) Doğum İzni

Kadın personelin doğum yapması halinde, doğum öncesi ve sonrası verilecek izinler ile süt izni ve ücretsiz izinler konusunda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat  hükümleri uygulanır. Karısı doğum yapan erkek personele ise,  isteği üzerine beş gün ücretli izin verilir.

(2) Evlenme İzni
Personele isteği üzerine, kendisinin evlenmesi halinde 10 gün; çocuğunun evlenmesi halinde ise 5 gün ücretli izin verilir.

 

(3) Ölüm İzni

Personele isteği üzerine, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün ücretli izin verilir. 


(4) Ücretsiz izin

Uzun süreli bir hastalığa yakalanan yakınının bakımını üstlenmek zorunda olunması,  doğum sonrası yasal izninin bitimi nedeniyle çocuğuna bakacak kimsenin bulunmaması gibi zorunlu  mazeretlerin yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda personele 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

Ücretsiz izinde geçen süre, yıllık ücretli izin, ihbar ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.  Bu süre zarfında personele aylık ücret, ikramiye ve benzeri ödemeler yapılmaz.


(5) İzinden Çağrılma

Birlik yönetimi gerekli gördüğü durumlarda yolluk ödemek kaydıyla personeli izinden geri çağırabilir. Personel iznin geri kalan kısmını da izin yerinde geçirmek isterse, o yere dönüş yol ücreti de ayrıca ödenir.

 

Hastalık Ve Hastalık Sonu İşe Başlama

MADDE 26- (1) Hastalık sebebiyle evde istirahat ederek tedavi görenlerin bu tedavilerinin iki günden fazla sürmesi durumunda doktor raporu almaları gereklidir. Doktor raporu getirilmemesi durumunda yıllık ücretli izninden düşülür.

 

(2) Hastalanan ve işe gelemeyecek durumda olan personelin durumunu vakit geçirmeksizin birim sorumlusuna bildirmesi,  birim sorumlusunun da idareyi bilgilendirmesi gereklidir.

 

(3) Personelin hastalık nedeniyle veya refakatçı olarak il dışına gitmesi durumunda Birlik Müdürlüğü’ne yazılı olarak durumunu bildirmesi gerekir. Refakatçı olarak geçirilen süre yıllık ücretli izninden düşürülür.

 

(4) Muayene için aile hekimi, sağlık ocağı veya hastaneye başvuran personel, kurumdan veya hekimden aldığı çalışabilir veya çalışamaz belgesini Birlik Müdürlüğü’ne teslim eder.

 

Sağlık Harcamaları

MADDE 27- (1)  Personelin sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri dâhilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

 

(2) Birlik Yönetim Kurulu, gerektiğinde personel için ”Tedavi Masraflarına Yardım” kararı alabilir.

 

Muvazzaf Askerlik Hizmeti

MADDE 28- (1) Zorunlu askerlik görevi için çağrılan personelin Birlik ile ilişiği kesilir. Zorunlu askerlik görevini bitiren personel, takip eden bir ay içinde Birliğe başvurduğunda ve kadro durumu elverişli olduğu takdirde tekrar işe alınabilir. Bu durumda zorunlu askerlikte geçen süre personelin kıdemine dâhil edilmez.

 

Vekâlet Etme, Ek ve/veya Geçici Görevlendirme

MADDE 29- (1) Personel, yönetimin uygun gördüğü durumlarda, vekâleten veya ek görev olarak kendi görevi dışında başka bir görev üstlenebilir. Ancak, bu görev kendi pozisyonuna uygun olur.

 

(2) Personel, Birlik içinde kendi niteliklerine uygun bir başka işte ve birliğe ait bir başka iş yerinde geçici olarak görevlendirilebilir. Tedviren bazı görevlerin yürütülmesi talep edilebilir.

 

 

(3)) İl içi görevlendirmelerde, personel ile birlikte taşıt görevlendirme formu (EK-6) (FORM NO 37-İK-502.07.05)   kullanılır. İl dışı görevlendirme (EK-7) (FORM NO-37-İK-502.07.03) genel kurul görevlendirme (EK-8) (FORM NO-37-İK-502.07.09) form düzenlenerek Birlik müdürlüğü tarafından idarenin onayı alınır. İzin veya herhangi bir görev nedeniyle iş yerinden ayrılmak durumunda olan personele kimin vekâlet edeceği izin dilekçesinde veya görev onayında belirtilir.

 

Ücret Yönetimi

MADDE 30- (1) Birlik ‘in ücret politikası doğrultusunda, personelin görev yaptığı pozisyonun iş büyüklüğüne ve gösterdiği performansa göre ücret verilir. Personelin yaratıcılığı, başarısı, işine ve işyerine bağlılığı, ücretinin belirlenmesinde ve terfiinde dikkate alınır.

 

(2) Birlik genel kurulunca onaylanan bütçe ve bütçe faaliyetlerinin yönetilmesi ile ilgili uygulama esaslarına uyulması esastır. İdarenin uygun görmesi halinde dini bayramlarda belirlenecek miktarda ikramiye ödemesi yapılabilir.

 

(3) Ücret artışı, bir önceki artış tarihinden sonra gerçekleşen enflasyon oranı, asgari ücrette ve kamu personelinin maaşlarında meydana gelen değişiklikler,  Birliğin ekonomik ve mali durumu ve yıl içerisindeki personel Performans Değerlendirme Formu (EK-9) (FORM NO-37-İK-502.01.08) süt toplama merkezlerinde görevli personel için düzenlenen kontrol ve değerlendirme formu dikkate alınarak idare tarafından  belirlenir. Değerlendirme raporları birim sorumluları ve idare tarafından düzenlenir.

 

(4) Aylık ücret dışında yapılacak olan yolluk, genel kurul toplantılarına katılım karşılığı ödenecek olan ücret ve benzeri ek ödemeler ile avans veya kredi ödemeleri bütçe uygulama esasları çerçevesinde yapılır.

 

(5) Personel ücretleri,  izleyen ayın ilk beş günü içinde personel adına açılacak banka hesabına ödenir.

 

(6) Başarılı personele, takdir ve teşvik edilmesini sağlamak amacıyla ek ücret verilebilir. Özellikle karlılık, iş kalitesi ve disiplini esasına dayalı hizmetlerde görev yapan personel için prim sistemi uygulanabilir ve İdarece uygun görülecek bir ödeme yapılabilir.

 

(7) Personelin görev unvanı, yaptığı iş veya görevin niteliğine göre, yönetim kurulunca belirlenecek miktarda ücretine ek olarak ayrıca Makam ve sorumluluk ile meslek tazminatı olarak ödeme yapılabilir. 

 

Eğitim Ve Gelişim

MADDE 31- (1) Personel, Birliğin stratejileri, hedefleri, İnsan Kaynakları politikaları, bireysel performans ve potansiyel değerlendirme sonuçları çerçevesinde ve işin gereklerine göre belirlenmiş olan eğitim ihtiyaçlarına göre, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve gelişim uygulamalarına katılmak ve bu konuda gereken tüm özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür.

 

(2) Personelin eğitimi ve gelişimi ile ilgili kayıtlar, özelliğine göre elektronik ortamda ve özlük dosyasında saklanır.

 

Öğrenme Ve Bilme Zorunluluğu

MADDE 32- (1) Personel kendi mesleki ve bireysel gelişimini sağlamakla, yaptığı işle ilgili yasa ve yönetmelikleri,  Birlik içi yönerge ve duyuruları okuyup öğrenmek ve yaptığı işin hukuki ve teknik yönünü bilmek durumundadır.

 

İş tanımı ve iş değişikliği

MADDE 33- (1) Her personelin yapacağı işler belirlenmiş olmakla birlikte,  Birlik işlerinin bir ekip çalışması anlayışı içerisinde birlikte yürütülmesi asıldır.  Bu nedenle personel,  işin gerektirmesi veya amirlerince istenilmesi halinde,  iş arkadaşının görev alanına giren işleri de yapmak veya ona yardım etmek durumundadır.

 

(2) İşbirliği ve yardımlaşmanın bir gereği olan bu tür yardımlaşmalar dışında,  personeli rencide edecek bir görünüm veren, ceza niteliğinde iş değişikliği yapılamaz.

 

Beşinci Bölüm

TAKDİR, TEŞEKKÜR VE ÖDÜLLENDİRMEDE UYGULANACAK ESASLAR

İLE SOSYAL YARDIMLAR

 


Teşekkür
MADDE 34-
(1) Çalışmaları ile Birlik adına olumlu gelişmeler sağlayan  ilgili personele memnuniyetin yazılı olarak bildirilmesidir.   Teşekkür yazısının bir örneği  personelin sicil dosyasına konulur.

Takdirname
MADDE 35-
(1) Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan personele takdirname verilebilir.  Takdirnamenin bir örneği  personelin sicil dosyasına konulur.

 

Ödül
MADDE  36- (1) Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları birliğe gelir getirici katkı sağladığı görülen Birlik personeline, bir takvim yılı içinde bir aylığı tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Ödül personelin sicil dosyasına işlenir.

(2) Takdir, Teşekkür  ve Ödüllendirilmesi istenen personel, Birim sorumluları tarafından Birlik Müdürü’ne teklif edilir. Yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

İkramiye
MADDE 37- (1) Personele, Birliğin  bütçesi ve bütçe uygulama esasları dikkate alınarak yönetim kurulunun belirleyeceği zaman ve miktarlarda ikramiye verilebilir.

 

(2) Hangi personele ne miktarda ikramiye verileceği, değerlendirme raporlarındaki puanları  da dikkate alınmak suretiyle yönetim kurulunca belirlenir.

Yemek Yardımı
MADDE 38-
(1) Toplu çalışma yapılan şube ve temsilcilikler de, çalışılan günler için personele, yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda toplu yemek verilebilir.

 

Evlenme Yardımı
Madde 39 – (1) Evlenen personele bir aylık net ücreti tutarında evlenme yardımı yapılabilir.


Doğum Yardımı
MADDE 40- (1)  Kendisi veya eşi doğum yapan personele, bir aylık net ücretinin yarısı  tutarında  doğum yardımı yapılabilir.

Ölüm Yardımı
MADDE 41- (1) Personelin ölümü halinde varislerine,  eşi veya çocuğunun                                                                           ölümünde personele 1 aylık net maaş tutarında ödeme yapılır. Personelin ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakli dâhil) Birlik tarafından karşılanabilir.

 

Giyim Yardımı
MADDE 42- (1)  Arazi de ve süt toplama merkezlerinde çalışan personele,  yılda 1 takım iş elbisesi ve işin gereği malzeme verilir.  İşyerinde veya iş gereği giyilmek amacıyla verilen bu giyecekler, "iş elbisesi" niteliğinde olup, iş yeri dışında kullanılmaz.

 

Yol Yardımı
MADDE 43- (1) İl merkezi dışındaki işyerine vasıta ile gidip gelmesi gereken personele, çalışılan günler için, mutat vasıta ücretleri dikkate alınmak suretiyle yönetim kurulunca belirlenecek miktarda ulaşım yardımı yapılabilir.


Diğer Sosyal Yardımlar
MADDE 44- (1) 
Yönetim kurulu, şimdiden kestirilemeyen yeni ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda ve yukarıda sayılanlardan ayrı olarak, Personele lojman, yakacak, eğitim, kreş ve benzeri sosyal yardımlar yönetim kurulunun kararı ile  yapılabilir.

 

Performansın Değerlendirilmesi

MADDE 45- (1) Performansın değerlendirilmesi, personel hakkında göreve ilişkin bilgilerin toplanması, yetkinliklerinin ve eğitim ihtiyaçlarının saptanması, geliştirilmesi gereken personelin yeniden kazanılması için gerekli takibin ve yönlendirmenin yapılması, olumlu ve başarılı personelin yükselmesi ve ödüllendirilmesini, başarısızlığa göre ise bunun sonuçlarının belirlenmesini amaçlar.

 

(2) Personel için yılda en az bir kere bağlı birim sorumluları ile idarece müştereken performans değerlendirmesi yapılır. Tüm değerlendirmeler, ön yargıdan uzak, objektif, tarafsız, gerçekçi, hedeflere ve kişinin yetkinlikleri ile görevlerinin gerekleri göz önüne alınarak yapılır.

 

(3) Performans değerlendirme formu birinci sicil amiri olan birim sorumluları ve ikinci sicil amiri durumunda olan yönetim kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir diğer yönetim kurulu üyesi tarafından doldurulur. Düzenlenen bu formlar ilgilinin özlük dosyasında saklanır.

 

(4) Ara dönem hedef gerçekleşmelerindeki sapmalar ve görevi ile ilgili yapılan denetim sonuçları konusunda personel yazılı olarak uyarılır. Personelin ücret artışı, gelişmesi, yeni görevlere geçmesinde ve iş sözleşmesinin devamında yönetim kurulunca bu değerlendirme esasları dikkate alınır. Tüm değerlendirmeler kayıt altına alınır.

 

 

Altıncı Bölüm

SON HÜKÜMLERYönetmeliğin niteliği
MADDE 46- (1)  Bu Personel Yönetmeliği, iş sözleşmelerinin  eki niteliğindedir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, Birlik Ana Sözleşmesi ve birliğin yürürlükte olan Disiplin Yönetmeliği dâhil yürürlükteki mevzuatları ile birlikte uygulanır.

 

(2) Bu yönetmelikte gerekli görünen değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp genel kurul onayına sunulur. Eski Yönetmelik hükümleri gibi uygulanır. Kabul edilen değişiklik, genel kurul karar ve tarihi Yönetmelik sonuna eklenir. 

 

 

Yönetmelikte düzenlenmeyen konular.

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan genel hükümlere göre karar vermeye, uygulamaya, düzenlemeye ve yönlendirmeye yönetim kurulu yetkilidir.


Yürürlük 

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamış tüm personeli ’de kapsamakta olup, özlük haklarıyla ilgili müktesep hakları saklıdır. …………. Tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir

 

Yürütme

 

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik yönetim kurulu yürütür.

 

EK-1 FORM NO    37-İK-502.07.06                       İş Başvuru Formu

EK-2 FORM NO    37-İK-502.01.09                       Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

EK-2.1 FORM NO 37-İK.502-01-10                       Belirsiz Süreli Kısmi Zamanlı İş Sözleşmesi

               EK-3 FORM NO    37-PET-802.01.03                   Oryantasyon ve İşbaşı Eğitim Formu

 EK-4 FORM NO    37 İK-502.07.08                       Fazla Mesai Bildirim Formu

                EK-5 FORM NO    37-İK-502.01.07                      İzin Talep Dilekçesi Formu

                EK-6 FORM NO    37-İK-502.07.05                      Taşıt Görevlendirme Formu

                EK-7 FORM NO    37-İK-502.07.03                      İl Dışı Görevlendirme Formu

                EK-8 FORM NO    37-İK-502.07.09                      Genel Kurul Görevlendirme Formu

                EK-9 FORM NO    37-İK-502.01.08                      Performans Değerlendirme Formu

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Wednesday the 22nd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates