baslikyeni.jpg

 KASTAMONU KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ

 

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş mevzuatı hükümlerine ve Birlik mevzuatına göre, iş sözleşmesi ile hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen Birlik personelinin disiplin işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,  Birlik genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine ve yönergelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)     BİRLİK: Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği’nin kurum olarak hükmi şahsiyetini,

b)     İŞÇİ: Birlik merkez ve şubelerinde hizmet akdiyle çalışan personeli,

c)      İŞVEREN: Birlik Yönetim Kurulunu,

d)     BİRİM SORUMLUSU: Görevlendirildiği birimi temsil eden yetkili personelini,

e)   BİRLİK YÖNETİMİ: Birlik Yönetim Kurulu’nu,

 f)   İDARE: Birlik tüzel kişiliğini temsil eden ve yönetim kurulu adına imza yetkisi verilen üst düzey yöneticilerini,

 g)  BİRLİK MÜDÜRÜ: Ana sözleşmenin 56. Maddesine göre yönetim kurulunca atanan personeli, atanmaması veya yetkilendirilmemesi durumunda yetkilendirilen yönetim kurulu murahhas üyesini,

 h)  DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MAKAM: İşçi hakkında uygulanacak disiplin cezasına karar verme yetkisine sahip olan işyeri disiplin kurulunu ifade eder.

                                                                                                                                                                                                                         

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

 

Disiplin Kurulunun oluşumu ve işleyişi

MADDE 4 – (1) Disiplin kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyeleri, Birlik yönetim ve denetim kurulu üyeleri arasından birer kişi, çalışanları temsilen bir kişi olmak üzere yedekleri ile birlikte seçimli genel kurul sonrası oluşan yönetim kurulunun ilk toplantısında belirlenir.

a) Disiplin kurulunun görevi, yönetim kurulunun görev süresince devam eder. Disiplin kurulu ilk toplantısında başkan ve başkan yardımcısını seçerek görev bölümünü yapar ve disiplin kurulu karar defterine yazılır

b)    Disiplin kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Asil üyenin mazeretli olduğu durumlarda yedek üyelerden çağrılır.

c)     Disiplin kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Oylama anında disiplin kurulu üyesi çekimser oy kullanamaz, mutlaka bir yönde oy vermesi gerekmektedir.

d)     Personelin bu yönetmelik ve iş hayatı ile ilgili sair yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışlarına ceza verilmesi Disiplin Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

e)     Disiplin kurulunun vermiş olduğu kararlar kesindir. Disiplin kurulu tarafından verilecek cezalara karşı ancak hukuk yoluna başvurulabilir.

f)       Disiplin kurulu Birlik Başkanı veya Birlik Müdürü tarafından toplantıya davet edilir.

g)      Personele verilen disiplin cezası yine Disiplin Kurulu kararı ile belirli bir süre ertelenebilir ya da fiilen verilmesi gereken cezanın bir alt cezasının verilmesine karar verilebilir.

h)     Disiplin kurulu tarafından personele ceza verilmesi durumunda, Disiplin kurulunca alınan karar Birlik yönetim kuruluna bildirilir, verilen ceza ilgiliye tebliğ edilir. Bir örneği işçinin özlük dosyasında da saklanır. Disiplin kurulunca verilen cezalar yönetim kurulunun onayına müteakip uygulanır.

 

            Disiplin Kurulunun Görevleri       

MADDE 5- (1) Disiplin olayı vuku bulduğunda ilgili birim sorumlusu (EK-1) olay tespit tutanağı düzenleyerek Birlik Müdürlüğüne iletir. Birlik Başkanlığı olay tespit tutanağını disiplin kuruluna sevk eder.

2) Disiplin Kurulu, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve olaydaki görüşüne başvurabilir. Gerekli gördüğü takdirde, her nevi evrakı incelemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye, yerinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

 

  3) Disiplin Kurulu, konu ile ilgili daha geniş soruşturma yapılmasını gerektiren durumlarda, Disiplin kurulu üyelerinden birisini muhakkik olarak görevlendirebilir.   Muhakkik; konu ile ilgili olarak varsa ihbar eden, müşteki veya tanıkların ifadelerini almak, delil niteliğinde olacak hususları toplamak ve ilgilinin bilgisine başvurmak, gerektiğinde ise dinlemek suretiyle, soruşturmayı tamamlar. Bununla ilgili evrakı bir rapora bağlar. Muhakkik;  soruşturmanın konusunu, soruşturmanın ne şekilde yapıldığını, soruşturma neticesinde ilgili hakkındaki görüşünü somut delilleriyle birlikte belirtilerek hazırlanan bu raporu disiplin kuruluna verir.

 

 4) Muhakkik, görevlendirildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde soruşturmayı tamamlar, soruşturmanın olağanüstü nedenlerden dolayı bu süre içerisinde bitirilmemesi halinde, disiplin kurulu başkanından gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin kurulu Başkanı tarafından uygun bulunduğu takdirde yeniden belirlenecek süre kadar soruşturma süresi uzatılabilir.

 

 5)  Disiplin kurulunca;  muhakkik  tarafından hazırlanan rapor,  resen disiplin kurulunca yapılacak soruşturma kapsamındaki bilgi ve belgelerle, alınan savunma göz önünde bulundurularak karara varılır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

 

 6) Disiplin cezalarına karşı itiraz süresi, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

 

 7) Alınan Disiplin Kurulu kararı, Birlik yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, sonuç 6 (altı) iş günü içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilir.

 

8) Disiplin Kurulu üyeleri, birinci derecede akrabaları ile kendilerine doğrudan bağlı olan personele ilişkin kararlarda üye sıfatıyla görev yapamazlar. Yerine yedek üyeler çağrılır.

 

9) Disiplin Kurulu tarafından "İşten Çıkarma" dışında verilecek cezalarda zaman aşımı 5 (beş) yıldır. 5 (beş) yıl geçtikten sonra verilmiş olan ceza silinir ve personel özlük dosyasına ve disiplin kurulu defterine cezanın silindiği işlenir.

 

10) Disiplin kurulunun sekretarya işlemleri, yönetim kurulunca görevlendirilen personel tarafından yerine getirilir. Disiplin kurulu kararları disiplin kurulu defterine kayıt edilir.

 

 

Savunma Hakkı

MADDE 6- (1) Disiplin kuruluna sevk edilen personelden konuyla ilgili savunması alınır. Personelden (EK-2) savunma istem formu kendisine tebliğ edildikten sonra yazılı olarak savunma vermek veya sözlü savunmasının yazıldığı tutanağın altını imzalamakla yükümlüdür. Yazılı savunma vermekten veya imzadan kaçınan personelin durumu, tanıklar huzurunda tutanağa bağlanır ve disiplin kurulu başkanı ve tanıklar tarafından imzalanır. 

 

Uygulama

MADDE 7- (1) Temel ilke, Birlik tarafından faaliyetlerin yürütüldüğü işyerlerinde verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için söz konusu kuralların ve yaptırımların tüm personel için eşit ve ayrım yapılmadan uygulanmasıdır.

(2) Birlik disiplin kuralları ve ceza yöntemleri; kanunlar, yönetmelikler, iş sözleşmeleri ve genel çalışma prensiplerine uyumlu olmalıdır. Disiplin cezaları disiplin kurulu kararıyla yazılı olarak verilir.

(3) Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. 

 

 

Disiplin Hükümlerinin İşleyişi

MADDE 8- (1) Birim sorumlusu, vuku bulan olaya ilişkin gerekli ilk incelemeyi yapar. Davranışın belirtilen durumlara uyup uymadığını kontrol eder. Belirtilen ve disiplin cezası gerektiren konulardan herhangi birinin varlığı söz konusu ise, olay tespit tutanağının düzenlenmesini sağlar. Bu tutanak, birim sorumlusu tarafından olayın meydana gelmesinden veya öğrenilmesinden sonra ve en geç iki (2) iş günü içinde Birlik müdürlüğüne ulaştırılır.

(2) Tutanak açık bir şekilde, yorum yapılmadan sadece olayı anlatıcı bir tarzda düzenlenmelidir. Birlik müdürü, disiplin kuruluna sevk edilmek üzere tutanağı Birlik Başkanlığına gönderir. Birlik Başkanlığı tarafından incelenmek ve değerlendirilmek amacıyla Disiplin Kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu konu hakkında, personelin savunmasını ve/veya şahitlerin yazılı ifadesini alır, uygulanacak yaptırım konusunda karar verir. Disiplin cezası verilmesi doğrultusunda alınan kararlar, yönetim kurulunun onayı ile yazılı olarak ilgili personele tebliğ edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Disiplin Cezaları ve Uygulama Esasları

 

Disiplin Cezaları

MADDE 9 – (1) Birlik çalışanları hakkında uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a)                 Uyarı: İşçiye, görevinin yerine getirilmesinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

b)                 Kınama: İşçiye, görevinin yerine getirilmesinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c)                 Ücret kesme: İşçinin ücretinden belirlenen miktar kadar kesinti yapılmasıdır.

d)                Haklı nedenle fesih: İşçinin 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesi kapsamındaki fiili nedeniyle derhal ve tazminatsız olarak işten çıkarılmasıdır.

 

Uyarı Cezası

MADDE 10 -  (1) Uyarı cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:

a)                 Mazeretsiz olarak, mesai başlangıç saatinden sonraki bir saat içinde işe gelmemiş olmak veya mesai bitiminden önceki bir saat içinde işten çıkmış olmak,

b)                 Verilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, araç ve gereçlerin kullanılmasında dikkatsizlik ve özensizlik göstermek,

c)                 İşyerinde gerek diğer personellerle, gerekse misafirlerle laubali davranışlar içerisine girmek,

d)                 Misafirleri ve diğer personeli rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

e)                 Genel tasarruf tedbirlerine uymamak,

f)                  Çalışma ortamını ve iş gereçlerini iş görmeye hazır halde, düzenli ve temiz tutmamak,

g)                 İşyeri dışında işyerini temsil etmede olumsuzluğa neden olacak davranışlarda bulunmak,

h)                 Disiplin suçunu gerektirecek bir davranışı görmesine rağmen bu davranışı bir üst amire bildirmemek,

i)                   Görev tanımında belirtilen görevleri yerine getirmemek.

 

Kınama Cezası

MADDE 11 –  (1) Kınama cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:

a)                 Mazeretsiz olarak, mesai başlangıç saatinden bir saat geçtikten sonra işe gelmiş olmak veya mesai bitimine bir saatten çok süre kalmışken işten çıkmak,

b)                 Verilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, araç ve gereçlerin kullanılmasında kusurlu davranmak,

c)                 Uyarı cezası gerektiren bir fiilin ikinci kez işlenmiş olması,

d)                 İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uymamak,

e)                 Çalışma saatleri içerisinde çalışma alanlarında işin gerektirdiği sebepler dışında cep telefonu kullanmak, oyun oynamak, internette keyfi olarak çeşitli sitelerde gezinmek,

f)                  İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan uyarı, ikaz ve işaretlere uymamak, işinin gereği olan kişisel koruyucuları kullanmamak,

g)                 İş yeri ile ilgili arıza, elektrik kesintisi ve benzeri diğer hususları zamanında birim sorumlusuna bildirmemek,

h)                 Birlik genel kurulunda ve yönetim kurulunda alınan kararlara uymamak.

 

Ücret Kesme Cezası

MADDE 12 – (1) Ücret kesme cezası aşağıdaki hallerde ve belirtilen miktarlarda uygulanır:

a)                 Mazeretsiz olarak her hangi 1 iş günü işe gelmeyen işçiye 1 günlük ücreti tutarında,

b)                 Mazeretsiz olarak, tatil gününü takip eden herhangi bir iş günü işe gelmeyen işçiye 2 günlük ücreti tutarında,

c)                 Kınama cezası gerektiren bir fiilin tekrar işlenmiş olması halinde 2 günlük ücreti tutarında,

d)                 Uyarı cezası gerektiren bir fiilin üçüncü kez işlenmesi halinde ve sonrasında her tekrarında 2 günlük ücreti tutarında ücret kesme cezası uygulanır.

(2) Ücret kesme cezasının uygulandığı haller de, İş Kanununun 38. maddesi gereğince; işçinin maaşından kesilen paralar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen banka hesap numarasına bir ay içinde yatırılır. Aynı kanun maddesi gereğince, bir işçi hakkında uygulanacak ücret kesme cezası miktarı bir aylık süre zarfında 2 günlük ücretini geçemez. Ücret kesme cezası uygulanması halinde işçiye gerekçesiyle birlikte yazılı bildirim yapılır.

 

Haklı Nedenle fesih

MADDE 13- (1) Haklı nedenle fesih cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:

a)                 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,

b)                 İşçinin, Birlik yönetim kurulu üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması,

c)                 İşçinin yönetim kurulu üyelerinden birine yahut işverenin başka çalışanına sataşması, işyerine görev veya herhangi bir nedenle gelen kişilerle tartışma veya darp noktasına gelen olaylara karışmak veya fırsat vermek, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmek ya da işyerinde bu maddeleri kullanmak,

d)                 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması,

e)                 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi,

f)                  İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda 3 iş günü işine devam etmemesi,

g)                 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi,

h)        İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması,

i)                  Kendisine teslim edilen malzemeyi istenilmesine rağmen teslim etmemesi haklı nedenle iş sözleşmesinin feshini gerektirir.

 

Diğer Fiiller ve Cezaları

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte açıkça sayılmayan bir fiilin meydana gelmesi durumunda; işçinin bu fiilinin karşılığında, fiile en yakın ve benzer olan fiilin gerektirdiği disiplin cezası uygulanır. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanununun hükümleri göz önüne alınarak da işlem yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Süreler, Savunma, İtiraz ve Zamanaşımı

 

Süreler

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte geçen disiplin cezaları; fiilin işçi tarafından gerçekleştirildiğinin, cezayı vermeye yetkili makamca öğrenilmesinden itibaren yasal süreç içerisinde sonlandırılır.

 

Savunma

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarının uygulanmasından önce işçinin savunmasının alınması esastır. Fiilin gerçekleştiğinin, disiplin cezasını vermeye yetkili makamca öğrenilmesini takip eden iş günü savunma talep edilir ve işçiye savunma için yedi (7) iş günü süre verilir.

 (2) Yukarıdaki fıkrada yer alan süreler kesin olmayıp gerektiğinde bu süreler değiştirilebilmekle birlikte tüm işlemlerin sonunda 6 iş gününde karar verilmesi esastır.

 (3) Aşağıdaki hallerde işçinin savunmasının alınmasına gerek yoktur:

a) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi,

b) İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması,

c) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda,

 

İtiraz

MADDE 17- (1) Hakkında disiplin cezası uygulanan işçi bu cezaya 3 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın yazılı olarak yapılması gerekir. İşçinin itirazının, disiplin cezasını veren makama ulaşmasından itibaren 3 gün içinde işçiye cevap verilir. Disiplin kurulu kararlarına itiraz için işçinin yargıya başvuruda bulunması her zaman mümkündür.

Zamanaşımı

 

MADDE 18- Bu Yönetmeliğin 13. maddesinde sayılan haklı nedenle derhal fesih cezasını gerektiren bir fiilin gerçekleşmesinden itibaren uygulanan müeyyideye itiraz ve işlemlerle ilgili yasal sürelere uyulması esastır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM:

Disiplin Cezalarının Takdiri, Tebliğ, Yürürlük ve Yürütme

 

Disiplin Kurulunun Ceza Takdirinde Dikkat Edeceği Hususlar

MADDE 19- (1) Personelin kişilik özellikleri,

(2) Davranışın niteliği,

(3) Hangi şartlar altında yapıldığı,

(4) Personelin o anki psikolojik durumu,

(5) Personelin yaşı ve cinsiyeti,

(6) Personelin işi ile ilgili başarısı,

(7) Personelin aynı yıl içinde veya daha önce ceza alıp almadığı.

Ceza almayı gerektiren kusurlu davranışların tespiti sonucunda uygulanacak olan yaptırımın türü, disiplin kurulu tarafından değerlendirilerek somut olaydaki personelin kusuru ve meydana gelen zarar göz önüne alınarak bir alt veya bir üst ceza olarak uygulanabilir.

 

 Disiplin Cezalarının Tebliği

MADDE 20- (1) Disiplin cezaları Birlik Müdürü tarafından yazılı olarak, ilgili personele tebliğ edilir. İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde personelin yazıyı almak istememesi halinde bu durum bir tutanakla tespit edilir, iş sözleşmesinin fesih bildirimi posta ile adresine yapılır.

(2) Yazılı bu hususlar iş sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçası olup, aykırı davranış halinde yasa hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 21- Bu Yönetmelik yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca onaylanmasına müteakip yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini, yönetim kurulu yürütür.

 

 

EKLER 1-37-İK.302-03-01 OLAY TESPİT TUTANAĞI

            2- 37-İK.302-03-01 SAVUNMA İSTEM FORMU

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Wednesday the 22nd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates