baslikyeni.jpg

 

 

 KASTAMONU KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI

KOOPERATİFLER BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

 

B Ö L Ü M: 1

KURULUŞ VE AMAÇ

 

KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI, SÜRESİ, MERKEZİ, İŞ BÖLGESİ:

Madde 1- Bu ana sözleşmede adları ve merkezleri yazılı köy kalkınma kooperatifleri ile konuları aynı veya birbirleriyle ilgili olan tarımsal kooperatifler arasında Sınırlı Sorumlu Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği kurulmuştur.

       Birliğin kısa adı: Kastamonu Birliğidir.

       Birliğin süresi: 30 yıldır. Genel kurulca feshine karar verilmediği takdirde süre bir o kadar uzamış sayılır.

       Birliğin Merkezi:  KASTAMONU dur.

       İş Bölgesi: KASTAMONU sınırları içidir.

       Birlik gerekli gördüğü yerlerde şubeler açabilir.

 

BİRLİĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:

Madde 2- Birliğin amacı: Ortak kooperatiflerin müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını gerçekleştirmeleri yolunda iktisadi faaliyetlerde bulunmak, çalışmalarını koordine etmek, hesap ve işlemlerini denetlemek, dış ülkelerle olan münasebetlerini Merkez Birliğine girinceye kadar düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek, eğitim faaliyetlerinde ve kooperatifçilik konularında tavsiyelerde bulunmak ve rehberlik etmektir.

           Madde 3- Çalışma konuları:

A- Ortak kooperatiflerin ürünlerine iç ve dış piyasalarda daha elverişli şartlarla sürüm imkânları sağlayabilecek pazarlar bulmak ve bu pazarlara ihracat yapmak,

B- Pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonların yerine getirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

 

a-      Ortak kooperatiflerin ürünlerini bir araya getirmek, standartlara ayırmak, teknik şartlara ve piyasa isteklerine uygun şekilde ambalajlamak, 

b—Toplanmış malların değerlerinin arttırılmasını sağlayacak, muhafaza tesisleri kurmak veya bu konuda çalışan işletmelere katılmak, 

c— Piyasaya sevk işlerinde her ürünün teknik ve özelliklerine uygun taşıt araçlarını satın almak veya kiralamak, 

d— Üretimden itibaren tüm çalışmaları, her türlü zararlı göreneklerden kurtarmak suretiyle maliyeti düşürmek, kaliteyi ve ürünü en yüksek seviyeye çıkarmak için gerekli diğer tedbirleri almak, 

e— Ürünlerin piyasaya sevki hususunda gerekli tesisleri kurmak,

C— Birliğe girmiş olan kooperatif ortaklarının üretim ve tüketim ihtiyaçlarına yarayan her çeşit araç ve gereçleri toptan ucuza sağlamak veya imkân bulunduğunda bunları imal etmek,

D— Ortak kooperatiflerin ve bunların ortaklarının ihtiyaçlarına yarayan maddeleri ithal etmek,

E— Su, hayvan, toprak, orman ve benzeri ürünlerinin verimli bir şekilde işlenmesi ile ilgili her türlü faaliyetleri organize etmek,

F— Hayvan yetiştiriciliği ve pazarlanması ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

a— Yem bitkileri, yeşil silaj yemi ihtiyacını karşılayacak kapasitede silo yapılmasını sağlamak,

b—Bakanlık il veya ilçe Müdürlüğü ile işbirliği yapmak sureti ile hayvan sağlığının gerektirdiği tedbirleri almak,

c— Damızlık ihtiyacını sağlamak,

G— El sanatlarının her çeşidi ile ilgili çalışmaları organize ederek mamullerin pazarlanmasını sağlamak,

H— Tarım ve el sanatları ile ilgili konularda köyde endüstri tesisleri kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,

I— Fuar, panayır, dış ve iç sergilerde, ortak kooperatiflerin ürünleri ile mamul maddelerinin tanıtılması çalışmalarına katılmak,

İ— Birliğe girmiş olan kooperatiflerin ortakları ile memurlarının meslekleri ve sağlıkları ile ilgili teşebbüslere girişmek,

J— Her türlü iç ve dış turizm ile sağlık tesisleri kurmaya elverişli bölgelerde turizm tesisleri kurulmasını sağlamak,

K— Elektrik ihtiyacını sağlamak ve elektrik enerjisinin değerlendirilmesine yarayan teşebbüslere geçmek,  maden ve enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve işletilmesine girişmek,

L— Birliğe bağlı kooperatiflerin ve kooperatif ortaklarının her türlü sigorta hizmetlerini sağlamak üzere sigorta acenteliği yapmak,

M— Ortak kooperatiflerin hukuki, mali ve teknik işlerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak ve ortak kooperatiflerin iştigal konusuna giren sahalarda faaliyette bulunmaktadır.

N— Çalışma konularıyla ilgili şirket kurmak ve kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek,

O— Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.

Ö—  Birliğe bağlı kooperatif ortaklarının sosyal güvenceye kavuşması için gerekli çalışmaları yapmak. Her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek,

P—   Kırsal turizm faaliyetinde bulunmak,

R—  Ortakların sosyal, kültürel, ulaşım ve benzeri konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunmak, (Birliğe ortak kooperatiflerin ortaklarının birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları bu hizmetten yararlanır.)

S—  Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

 

B Ö L Ü M: 2 

ORTAKLIK İŞLERİ

 

ORTAK SAYISI:

Madde 4- Birliğin ortak kooperatif sayısı sınırsızdır. Ancak, kuruluşta en az 7 kooperatifin bir araya gelmesi gereklidir.

 

ORTAKLIK ŞARTLARI:

     Madde 5- Aşağıdaki nitelikleri haiz köy kalkınma kooperatifleri ile konuları aynı veya birbirleriyle ilgili nitelikte olan tarımsal kooperatifler birliğe ortak olabilirler.

a)      Birliğin iş bölgesi dâhilinde bulunmak,

b)    Başka bir köy kalkınma ve tarımsal kooperatifleri Birliği’ne ortak olmamış bulunmak.

c)   Ana sözleşmenin 3. maddesindeki konularda fiilen faaliyette bulunmak.

 

KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN ORTAKLIĞI:

Madde 6-  Birliğin amaçları ile ilgili kamu tüzel kişileri, Birliğe önderlik etmek, yardımcı olmak ve gerektiğinde bir hizmet karşılığında Birliğe ortak alınabilir. Kamu tüzel kişilerinin hizmeti sona erse dahi Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklığı devam ettirilebilir.

 

ORTAKLIĞA KABUL:

      Madde 7- Ortaklığa kabul için;

 

a)       Kendi ana sözleşmelerinde bu yolda hüküm bulunması ve yetkili organın kararının alınmış olması,

b)      Kuruluşta bu ana sözleşmeyi imzalaması, sonradan girişte bu ana sözleşme hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiğini noter aracılığı ile Birlik Yönetim Kurulu’na bildirmesi,

c)       Kooperatifin mal varlığını gösterir bir bilanço vermesi veya beyanname doldurmuş olması gereklidir.

 

Ortaklık hakkı Birlik Yönetim Kurulu’nun kararı ile doğar. Yönetim Kurulu’nun red cevabı vermesi halinde, Birlik Denetçileri aracılığı ile Birlik Genel Kuruluna başvurulabilir ve Birliğe girme isteğinin gerekçesini temsilci aracılığı ile savunur. Genel Kurulun vereceği karara göre işlem yapılır.

 

ORTAKLIKTAN ÇIKMA:

Madde 8 – Ortak Kooperatifler:

Hesap senesi sonunda en az 6 ay önce birliğe yazılı olarak müracaat etmek şartıyla Genel Kurullarından alacakları karara istinaden kendi istekleri ile ortaklıktan çıkabilirler. Ortaklıktan çıkma Birlik Yönetim Kurulu kararı ile olur.

 

ORTAKLIKTAN ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI:

Madde 9 – Ortaklıktan çıkma isteğinde bulunacak kooperatifler birliğe girişlerinden itibaren 3 yıl müddetle birlikten çıkamazlar. Bu süreden önce çıkmakta ısrar eden Kooperatifler, çıkmakla birliğin mevcudiyetini tehlikeye düşürdükleri takdirde, çıkan kooperatiften birlikçe muhik bir tazminat talep edilebilir.

            Birlik Yönetim Kurulu, Ana sözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, ortak kooperatifin Birlikten istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile birliğe bildirir, bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

 

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMAK:

Madde 10 - Aşağıdaki hallerde, ortak kooperatifler Birlikten çıkarılabilir;

 

a)      Kanun ve ana sözleşmede kayıtlı yükümlerini yerine getirmemek, 

b) Birliğe olan taahhütlerine uymamak, 

c) Birliğin kefaletiyle temin edilmiş kredi vs, yardımları birlik talimatı dışında kullanmak,

d) Aynı amaçla kurulmuş başka bir birliğe ortak olmak,

 

Ortaklıktan çıkarılma, Birlik yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul Kararı ile yapılır. Ortak, çıkarılma kararını tebellüğ ettiği tarihten itibaren 3 ay içinde iptal davası açabilir. Çıkarılma kararı gerekçeleri ile birlikte tutanağa ve karar defterlerine geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır.

       Üç aylık süre içinde mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarılma kararı kesinleşir.

 

ORTAKLIĞIN DÜŞMESİ:

        Madde 11- Birlik Yönetim Kurulu münasip süre ile yapacağı iki ayrı ilanla sermaye yükümlerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortak kooperatiflerden bu yükümlerini yerine getirmesini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi ana sözleşme veya diğer doğmuş borçların yok olmasını gerektirmez.

 

ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLA HESAPLAŞMA:

        Madde 12- Bu ana sözleşme gereğince birlikten çıkan veya çıkarılan kooperatifler ayrıldıkları senenin bilanço ve netice hesaplarının birlik genel kurulunca kabulünden bir ay sonra hesaplaşmayı isteyebilir. Çıkan veya çıkarılan ve dağılan ortak kooperatiflerin tesis bedellerine vaki olan katkılar dışında birliğin yedek akçeleri ve malları üzerinde bir hakları kalmaz. Birlikten hangi sebeplerle olursa olsun çıkarılanın ortaklık zamanlarına ait zararlarından dolayı sorumlulukları ayrılmanın tahakkuk ettiği bilanço yılının bitiminden başlayarak iki yıl devam eder.

 

BİRLİĞE TEKRAR GİRME:

                 Madde 13- Ortaklıktan çıkmış olan kooperatif, çıkma sebebi ortadan kalktıktan sonra birliğe girebilir. Ortaklıktan çıkarılanlar iki yıl geçmedikçe yeniden ortaklığa alınmazlar. İki defa ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortak kooperatifler bir daha birliğe alınmazlar.

 

B Ö L Ü M: 3

ORTAKLIK HAK VE ÖDEVLERİ

 

ORTAKLIK PAYLARI:

                Madde 14 - Bir ortaklık payının değeri 100 Türk lirasıdır. Birliğe giren her ortak kooperatifin en az 50 ortaklık payı alması şarttır. Önceden yükümlenilen miktar tamamen ödenmedikçe pay artırımı yapılamaz.

 

PAYLARIN ÖDENME ŞEKLİ:

Madde 15 - Ortakların yüklendikleri nakdi payların 1/4’ü peşin ödenir. Bakiye pay borcunun ödenme şekli ile müddetini genel kurul tayin eder. Ancak, bu müddet taahhüt tarihinden itibaren on yılı geçemez.

 

ORTAKLIK SENEDİ:

Madde 16- Her ortağın ortaklık haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede birliğin unvanı, kooperatifin adı, merkezi, birliğe girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar ortak kooperatif ile birliğe temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortak kooperatifin yatırdığı ve çektiği paralar tarih sırası ile kaydedilir. Bu paralar ortak kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak kooperatif yetkililerince imzalanır.

 

SERMAYE:

Madde 17- Birliğin sermayesi değişir nitelikte olup, ortak kooperatiflerin taahhüt ettikleri paylar toplamından ibarettir. Birlik sermayesinin en az haddi …………. TL. dir. Sermayenin nakdi kısmının ¼ ünün kuruluşta tamamen ödenmesi gerekir.

                Ayni sermaye konulması halinde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 21. ve 22 nci maddeleri uygulanır.

 

BORÇ PARA ALMA:

Madde 18- Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kuruluşlardan, bağlı olduğu merkez birliğinden ve ortak kooperatiflerinden borç para alabilir. Resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir.

 

BİLGİ EDİNME HAKKI:

                Madde 19- Yönetim Kurulu’nun gelir-gider farkının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçiler raporu genel kurulun yıllık toplantısında en az 15 gün öncesinden bir yıl süre ile birlik merkezinde ortak kooperatif temsilcilerinin tetkikine amade tutulur. Talep eden temsilcilere, bilanço ve gelir-gider farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi mecburidir. Temsilcilerin bilgi edinmek hakkı birlik organlarından birinin kararı ile bertaraf edilemez. Sınırlandırılamaz. Birliğin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki genel kurulun açık bir müsaadesi veya Yönetim Kurulunun kararı ile mümkündür.

 

BİRLİĞİN SORUMLULUĞU:

Madde 20- Birlik, borçlarından dolayı alacaklılarına karşı, mal varlığı ve ortaklarının sermaye yüklenmesinin on katına kadar sorumludur. Birliğe ortak kooperatiflerin, birliğe karşı sorumluluğu yüklendikleri sermaye miktarının on katı ve ek ödemeler ile sınırlıdır.

 

EK ÖDEME YÜKÜMLERİ, YATIRIM FONU VE AİDATLAR:

Madde 21-

a) Bilanço açıklarını kapatmada kullanılmak üzere ortak kooperatiflerden ek ödemeler istenebilir. Bu miktar bilanço açığının ortak kooperatif sayısına bölünmesi ile bulunur.

b)  Ayrıca Birliğin yapacağı tesisler ve uygulayacağı projelerin finansmanını karşılamak üzere “Yatırım İşletmeler fonu” adıyla bir fon kurulur. Ortak kooperatifler bu fona istekleri oranında katılırlar.

 

İFLAS HALİNDE USUL:

Madde 22- Birliğin iflası halinde, iflas idaresi ortak kooperatiflerin her birinin payına düşen borcun ödenmesini kendilerinden ister. Tahsil edilemeyen meblağlar diğer ortaklar arasında bölüşülür. Aktif bakiyesi, pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Ortak kooperatiflerin birbirine rucu hakları saklıdır. Ortak kooperatiflerin geçici olarak tespit olunan borçlarıyla pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.

 

BİRLİĞE YENİ GİREN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU:

                Madde 23- Birliğin mali durumunu tetkik ettiğini bir vesika ile tevsik ederek giren ortak kooperatif, girişinden önce doğmuş olan birlik borçlarından diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykırı mukavele hükümleri ile ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.

 

B Ö L Ü M - 4

BİRLİĞİN ORGANLARI

 

ORGANLAR:

                Madde 24- Kastamonu Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği’nin organları şunlardır.

 

a)      Genel Kurul

b)      Yönetim Kurulu

c)      Denetçiler Kurulu

 

 

GENEL KURUL:

Madde 25- Genel Kurul, ortak kooperatiflerin temsilcilerinden teşekkül eden en yetkili karar organıdır. Genel kurul tarihinden en az üç ay evvel birliğe giren kooperatifler genel kurula temsilci gönderebilirler. Ortak kooperatif genel kurullarında, birlik genel kurullarına katılmak üzere en fazla 4 yıllığına olmak üzere 1 asil temsilci 1 de yedek temsilci seçilir.

     Birlik genel kurulunda her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Asil temsilcinin uygun bir mazerete bağlı olarak birlik genel kuruluna katılamaması durumunda yedek temsilciye oy kullanma yetkisi verilir.

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

Madde 26- Genel Kurulun görevleri şunlardır:

 

a)      Bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konunun uygulanmasında yönetim kuruluna tam yetki vermek,

b)      Yönetim kurulu ve denetçiler ile gereğinde tasfiye kurulu ve ortak kooperatif temsilcileri tarafından yapılan teklifleri incelemek ve yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek.

c)      Yönetim kurulu ve denetçileri seçmek, hizmetini tamamlayan kurulları ibra etmek veya etmemek,

d)     Birlik Ana sözleşmesinde yapılacak değişiklikleri kararlaştırmak,

e)     Gerektiği taktirde yönetim kurulu ve denetçiler ile tasfiye kurulu üyelerinin işlerine son vermek,

f)      87 nci maddede belirtilenler arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek üzere hakem kurulu üyelerini seçmek,

g)     Birliğin başka birliklerle birleşmesi, ayrılması, birliğin dağılması, sürenin uzatılması hakkında karar vermek,

h)   Amacı ile ilgili tesislerin kuruluşuna veya sermayesine iştirakine karar vermek ve ortaklarının katılma paylarını belli etmek,

 

ı)   Taşınmaz ve taşınır mallar satın almak yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, birliğin yatırımları için lüzumlu tesislerin yapılmasına karar vermek,( Ancak birliğin yatırıma ihtiyaç gösteren konularda üst kuruluşların mütalaası da alınır.

 

i)        Ortak kooperatiflerin her türlü ihtiyaçları ile ilgili araç gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar almak ve bu hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,

 

       j)   Ortak kooperatiflere birlik aracılığı ile sağlanan kredilerin ödenme şekli ve miktarını tespit etmek, gerekirse bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek,

       k)   Gerektiğinde kayıtların tetkiki için hesap komisyonu seçmek,

       l)    Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak,

       m)  Şubeler, alım ve satım merkezleri açmak için karar almak,

       o)  Yatırım ve geliştirme özel fonunun kısmen veya tamamen ortak olunan merkez birliğine devri konusunda karar vermek,

       ö)  Yönetim Kurulu tarafından yapılan ortaklıktan çıkarılma teklifleri hakkında karar vermek,

       p)  Gerektiğinde yönetim kuruluna ana sözleşme hükümleri dâhilinde yetkiler tanımak,

        r)  Birliğe dâhil kooperatiflerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve yönetim kurulunun yetkisi dışında olan her konuda karar vermek.

 

GENEL KURULUN DEVREDİLEMEYEN YETKİLERİ:

Madde 27- Genel kurul yetkilerinden aşağıda gösterilenleri devir ve terk edemez.

                                a) Ana sözleşmeyi değiştirmek,

                                b) Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,

                                c) İşletme hesabıyla bilânço ve gerektiğinde gelir-gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,

                                d) Yönetim Kurulu ile denetçiler ve gerektiğinde tasfiye memurlarını ibra veya ıskat etmek

                                e) Kanun veya ana sözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek,

                                f) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

                g) İmalât ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,       

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde 28- Genel Kurul:

 

1.        İlk genel kurul

2.    Olağan genel kurul

3.    Olağanüstü genel kurul olmak üzere üç şekilde toplanır.

 

İLK GENEL KURUL TOPLANTISI:

        Madde 29- İlk genel kurul, birliğin tescil ve ilanını müteakip bir ay içinde toplantıya çağırılır.

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI:

         Madde 30- Yönetim kurulunun daveti ile her yıl hesap devresinin sona erdiği günü izleyen günden itibaren en geç altı ay içinde yapılır.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI:

Madde 31- Genel kurul olağanüstü olarak, yönetim Kurulu, Denetçiler, tasfiye memurları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ayrıca dörtten az olmamak üzere birlik ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine toplantıya çağırılabilir. Ortakların bu istemi yönetim kurulu ve denetçiler tarafından yerine getirilmediğinde, istek sahibi kooperatiflerin başvurmasıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genel kurulu toplantıya çağırabilir. Bu çağrı yapılmadığında istekliler, mahalli mahkemelere başvurarak, genel kurulu bizzat toplantıya çağırma yetkisi alabilirler.

 

GENEL KURUL ÇAĞRISI:

Madde 32- Yönetim kurulu o yıla ait ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce toplantı çağrısını yapar. Çağrıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir. Bu süre en az 15, en çok 30 günü geçemez. Toplantı çağrısını ihtiva eden yazıya gündemi de ekleyerek çağrı ve toplantı günü hariç 15 gün önceden ortak kooperatiflere taahhütlü bir mektupla gönderir veya bütün ortakların en kolay haber almalarını sağlayacak  şekilde bir gazete ile duyurulur. Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir. İlânların bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teşkilatına mülki idare amirliğine gönderilir.

Ayrıca Bakanlık temsilcisine ödenmek üzere Bakanlıkça tespit edilecek ücret Maliye veznesine yatırılır.

Dörtten az olmamak üzere, ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Toplantı için Bakanlık temsilcisinin atanması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yazılı olarak istenir. Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonra toplantıya başlanır. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

 Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak birliğe kayıtlı ortakların en az 1/10’u Başkanlık Divanı oluşumundan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilânço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması,  çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

 

TOPLANTIYA BAŞLAMA:

                Madde 33- Toplantı, yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Yönetim kurulu başkanının toplantıda bulunmaması durumunda, Genel kurulca gösterilecek bir temsilci toplantıyı açar. Açılıştan sonra, temsilcilerin yoklaması yapılır. Genel kurulun yapılabilmesi için, oy verme yetkisinde ortak kooperatiflerin en az yarıdan fazlasının temsil edilmiş olması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, toplantı, duyuru ve toplantı günü hariç, 15 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantıda temsil edilen ortak kooperatiflerin sayısı 5 den aşağı olamaz. Ortak kooperatiflerin temsili için temsilcilerinin yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir.

        Toplantıda çoğunluğun bulunduğu anlaşılınca başkanlık divanı seçimine geçilir. Toplantıya katılan ortak kooperatif temsilcilerinin çoğunluğu ile toplantıyı yönetecek bir başkan, bir başkan vekili, iki kâtip iki oy ayırımcısı seçilerek başkanlık divanı oluşur ve gündeme geçilir. Başkanlık divanına, birlik başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerden herhangi biri seçilemez.

 

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ:

                Madde 34-  Genel kurul toplantısına katılan ortak kooperatifler temsilcilerini gösteren “Hazır bulunanlar listesi” düzenlenir. Bu listeye ortak kooperatiflerin ortaklığa kabul tarihleri, birlikteki taahhüt ve ödenmiş sermaye miktarları, temsilcilerin adı soyadı yazılır.  Liste toplantıya katılan temsilcilere toplantı başlamadan önce imzalattırılır. Ayrıca, listenin Bakanlık Temsilcisi ve genel kurul başkanı tarafından imzalanması gereklidir.

 

 

KARAR ONAYI:

Madde 35- Kararlar hazır bulunan temsilcilerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. Ancak, Merkez Birliğine girme veya ayrılma, Ana sözleşme değişikliği, dağılma, birleşme ve ayrılma konusundaki kararlar için kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu ile ortak kooperatiflerin sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için bütün ortak kooperatif temsilcilerinin 3/4 oyu gereklidir. Genel kurulda verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy kullanmayan bütün ortaklar içinde geçerlidir.

 

ORTAK KOOPERATİF TEMSİLCİLERİNİN TÜMÜNÜN HAZIR BULUNMASI:

Madde 36- Birliğe ortak bütün kooperatiflerin toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz olmadığında genel kurul toplantıya çağrı konusundaki hükümlere uyulmadan karar alabilir. Bu kararların bütün temsilciler tarafından imzalanması gereklidir.

 

OYA KATILMIYACAKLAR:

                Madde 37- Birlik işlerinin görülmesine her hangi bir biçimde katılmış olanlar yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.

 

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN SEÇİMİ:

                Madde 38- Ortak kooperatiflerin temsilcileri arasından gizli oylamayla yapılan yönetim kurulu ve denetçiler seçimlerinde birliğin mührünü içeren seçim kâğıtları kullanılır. Bunlar “Hazır Bulunanlar Listesini” imza eden temsilcilere verilir. Temsilciler oylarını tasnif kurulunun huzurunda seçim sandığına atarlar. Kullanılan oy sayısı ile kontrol edilir. Fazla çıktığında, oy pusulaları açılmadan fazlalıklar iptal edilir. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler seçiminde bir tek oy sandığı kullanılır. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır. Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin ayrı kooperatifin temsilcilerinden olması şarttır.

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN RESMİ KURUMLARA GÖNDERİLMESİ:

Madde 39-  Genel kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi, toplantı başkanı ve kâtipler tarafından imzalanan bu tutanakta ayrıca, toplantıya katılan temsilci sayıları gösterilir. Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç toplantı gününden itibaren 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı, duyuru, duyuru tutanağı, yönetim kurulu ve denetçiler raporu, bilânço, gelir-gider cetveli, Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanmış genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi ile genel kurul toplantı tutanağının, Merkez Birliği Fonu ödeme makbuzunun ve Bakanlık temsilcisi raporunun her birinden ikişer örnek olmak üzere hazırlanan belgeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilmek üzere Bakanlık mahalli teşkilatına verilir.  Bu evrakların birer örnekleri aynı zamanda varsa birliğin bağlı bulunduğu merkez birliğine de gönderilir.

  

KARARLARIN BOZULMASI VE KOŞULLAR:

                Madde 40- Aşağıda yazılı kişiler kanuna, yasaya, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günde başlamak üzere bir ay içinde birlik merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.

 

1.       Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak bu muhalefetlerini tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen ya da toplantıya çağrının usule

uygun olmadığına veyahut gündemin gereği gibi duyurulup iletilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kişilerin katılmış olduklarını öne süren ortak

kooperatif temsilcileri,

2.       Yönetim kurulu,

 

3.      Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin kişisel sorumluluklarını mucip olduğuna bunların her biri bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapıldığı gün yönetim kurulu tarafından usulen duyurulur.

Mahkemece bir kararın bozulması bütün ortak kooperatifler için geçerlidir.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 41- Görevi:

                 Yönetim kurulu yasa ve ana sözleşme hükümleri içinde birliğin çalışmalarını yöneten, birliğin yasal temsilcisi olan yönetim organıdır.

 

ÜYE SAYISI VE ÜYELİK KOŞULLARI:

Madde 42:   Yönetim kurulu üyeleri ve yedekler genel kurul toplantısında gizli oyla temsilciler arasından en az üç asıl ve üç yedek olmak üzere genel kurulca belirlenecek sayıda en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl süreyle seçilmiş sayılırlar.

           Yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerinde aynı kooperatiften en fazla birer temsilci bulunabilir.

            Herhangi bir sebeple temsilcilerin kendi kooperatiflerindeki temsilciliklerinin sona ermesi halinde yönetim kurulu üyeliği sona erer, bu şekilde görevi sona eren veya başka bir nedenle boşalan asil üyelerin yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için;

 

a)      Türk vatandaşı olmak,

b)      Aynı türde başka bir birliğin yönetim kurulu üyesi olmamak,

c)      Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, görevi suiistimal, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 1163 ve 3476 Sayılı Kanunlara göre mahkûm olmamak,

d)      Birbirleriyle üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) akraba olmamak,

e)      Aralarında herhangi bir iş ortaklığı bulunmamak,

f)       Hacir altında bulunmamak,

g)      18 yaşından küçük olmamak,

h) En az İlköğretim veya İlkokul mezunu olmak şartları aranır.

Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenleri ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

 Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

Genel kurulda en çok oy alan ortaklar yönetim kurulu asil ve yedek üyeliğine seçilmiş olurlar. Oylar eşit gelirse kuraya başvurulur. Yönetim kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden, alınan oy sırasına göre biri geçer.

Herhangi bir sebeple, yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu üyeleri tarafından gecikilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ:

                Madde 43- İş bölümü, her yıl seçimi müteakip yönetim kurulu üyeleri arasında gizli oyla yapılır. Aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçilir. Diğerleri üye sıfatını alırlar. Yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçı birliği temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi Ticaret Siciline tescil ettirilir. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenler denetçiliğe, hakem kurullarına, hesap komisyonuna seçilemezler. Yönetim kurulu ve denetçiliğini yapamaz veya yapılmasına aracılık edemezler.

Yönetim kurulu kararları ekseriyetle alınır. Reyler eşit olduğu taktirde Türk Ticaret Kanununun 330 uncu maddesi esasları çerçevesinde karara bağlanmayacak olan gündem konusu gelecek toplantıya ertelenir. Oylarda yine eşitlik halinde konu reddedilmiş sayılır.

                Yönetim kurulu toplantılarında üyeler, vekâlet veya temsil yoluyla oy veremezler. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç defa toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

                Yönetim kurulu kararları, sahifeleri Noterce tasdik edilmiş ”Bir karar defteri” ne sıra numarası ve tarihi ile kayıt olunup ve altı imzalanır. Verilen karara karşıt görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet veya istinkâf sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar. Bunu yapanlar kararın uygulanması sırasında doğacak zararlardan dolayı diğer üyelerle birlikte sorumlu olamazlar. Böyle hareket etmeyenler sorumluluğa iştirak ederler. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

                Yönetim kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu zararın ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde zararı doğuran fiilin vukuu tarihinde itibaren ilgililer aleyhinde tazminat davası açmak hakkı beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

                Yönetim kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veyahut mevcut yedekleri istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı taktirde birlik olağanüstü genel kurul toplantısına giderek yeniden yönetim kurulu üyelerini seçer. Yönetim kurulundan bir üye istifa edip de yerine geçecek yedek üye yoksa yönetim kurulu, temsilciler arasından birisini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar.

                Görevi son bulan eski yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: 

Madde 44- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Birlik işlerini ortak kooperatifler menfaatine en uygun şekilde yürütmek,

b) Defter ve kayıtların mevzuat dairesinde doğru olarak tutulmasını sağlamak,

c) Birliğin parası, menkul ve gayrimenkul bütün varlıklarını gereği gibi kullanmak, işletmek ve korumak,

d) İmkânlarla mütenasip olarak alım ve satım merkezleri açılmasını genel kurul’a teklif etmek,

e) Ortak kooperatiflere, durumlarına ve genel kuruldan alınacak kararlara göre bilânço yılı içinde tahsil edilmek üzere avans vermek,

f) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,

g) Genel kurulda kabul edilmiş bütçe ve kadro cetveline uygun olarak atama yapmak,

 h) Genel kurul tarafından verilen kararları yerine getirmek, gerekli hallerde genel kurul kararları aleyhine iptal davası açmak,

 ı) Lüzumlu defterlerin tutulmasını sağlamak, genel kurul toplantısından 35 gün önce faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe teklifini hazırlayıp denetçilere vermek ve genel kurul toplantısından 15 gün önce de ortakların incelemesine sunmak,

j)Genel kurulca uygulanmasına karar verilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca desteklenecek yatırım projelerini hazırlatarak Bakanlığın onayından geçirmek,  

 k) Birliğin aczi halinde genel kurulu toplantıya davetle gerekli mercileri keyfiyetten haberdar

etmek,

 l) Kanun ve ana sözleşmedeki vecibelerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında karar alarak durumu genel kurulun onayına sunmak,

 m) Görevlendireceği uzman denetçiler vasıtasıyla ortak kooperatifleri denetlettirmek,

 n) Birliği temsile yetkili şahıslar ile denetçilerin seçim ve azillerini Ticaret Sicili’ne tescil ve ilân ettirmek,

 o) Kamu kuruluşları, banka ve diğer kuruluşlardan kredi almak,

 ö)  Gayrı menkul (Taşınmaz mal) edinmek.

 p) Eski yönetim kurulu üyeleriyle birlik memurlarının sonradan tespit edilen yolsuzluklarını ilgili mercilere bildirmek,

 r) Birliğin amacına uygun gayrimenkul alımlarında, tapu devri veya tapuya şerh verdirilerek bir satış vaadi sözleşmesi yapmak,

s) Tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak ilân, reklam ve açıklamaları eksik ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde yapmak, bunların yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşımamasını sağlamak,

 t) Birliğe ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizlide olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmak,

u) Ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin ana sözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,

v) Ortakları 10. maddede belirtilen haller dışındaki sebeplerle ortaklıktan çıkarmamak,

y) Denetim amacıyla denetçilerin 52. madde doğrultusunda talebi halinde kooperatife ait her türlü defter ve belgeleri vermek,

 z) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, yaptırılacak denetim neticesi verilecek talimatlara uymak.

 

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI:

Madde 45- Yönetim kurulu üyeleri; Birliğe ortaklara ve birlik alacaklılarına karşı müteselsilin sorumludurlar. Müteselsil mesuliyeti mucip olan muamelelerden bir kusuru olmadığını ispat eden, özellikle bu muamelelere muhalif rey vermiş olan keyfiyeti müzakere tutanağına yazdırmakla beraber denetçilere yazılı olarak bildiren veya mazeretine binaen o muamelenin müzakeresinde hazır bulunmayan üye müteselsil mesuliyetten kurtulur. Görevlerini tedbirli bir tacirin göstereceği özenle yapmadıkları anlaşılan yönetim kurulu üyelerini genel kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her ortak kooperatifin sorumluluğu olan yöneticiler aleyhine münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim kurulu, denetçilerce açılır. Yönetim kurulu üyeleri ortaklık işlemleri dışında birlik ile iş yapamazlar. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı kendi şahsi mesuliyetini gerektirdiği ahvalde, karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve birlik memurları kasıtları bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, özellikle birliğin para ve malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı “Devlet Memurları” gibi ceza görürler.

                Yönetim kurulu, tescile tabi hususların sicil memurunun talebi üzerine yerine getirilmemesi, tescil ve kayıt için gereğe aykırı beyanda bulunması hallerinde cezai bakımdan sorumlu olur.                                                                                                                                     

Kuruluş sırasında kurucu kooperatifler tarafından resmi mercilere verilen birlik ana sözleşmesi nakdi sermayenin bankaya yatırıldığını bildiren banka makbuzu, ayn nev’inden sermaye ve birlikçe devralınan işletmeye ait değer biçme raporu gibi vesikaların gerçeğe aykırı düzenlenmesinde birlik kurucu kooperatifleri sorumludurlar.

                 Yönetime veya temsile yetkili şahısların birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri haksız fiillerden doğan zararlardan birlik sorumludur.

 Yönetim kurulu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve bağlı olduğu üst kuruluşların denetim işiyle görevlendireceği memurların isteyecekleri her türlü malumatı vermek ve onların işlerini kolaylaştırmak mecburiyetindedirler.

 

BİRLİĞİN ACZİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER:

Madde 46-  Birliğin aczi halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise yönetim kurulu, piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere derhal bir ara bilançosu düzenler.        

Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut yukarıda adı geçen ara bilançosu birlik mevcudunun borçlarını karşılayamayacağını belirtiyorsa, yönetim kurulu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının keyfiyeti bildirir ve genel kurulu hemen olağanüstü toplantıya çağırır. Genel kurul mevcut sermaye ile yetinmeye birliğin dağıtılmasına veya mahkemeye müracaatlar birliğin iflasını isteme kararlarından birisini verebilir. Birliğin son bilançosunda varlığının (Öz sermaye, yedek akçeler, müspet gelirler-giderler farkı)  yarısı birlik borçlarını karşılayamıyorsa durum yönetim kurulunca Ticaret Bakanlığı ile ilgili mercilere ve mahkemeye bildirilerek genel kurul derhal toplantıya çağrılır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veya birliğin üst kuruluşlarının (Kooperatifler Merkez Birliği, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği) yapacağı denetim sonucu birliğin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde Yönetim Kurulu’nun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde yönetim kurulu, birliğin durumunu düzeltecek mali tedbirleri alır. Mevcutlar, defterlerin tutulması, yönetim memuru atanması gibi birlik varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler ise mahkemece alınır. 

 

DENETÇİLER:

Madde 47-  Denetçiler genel kurul namına birliğin bütün işlem ve hesaplarını inceler.

 

SEÇİM:

Madde 48- Denetim kurulu üyeleri ve yedekleri genel kurul toplantısında gizli oyla temsilciler arasından 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılamaması halinde bir yıl süreyle seçilmiş sayılırlar. Denetçilerden bir tanesi ortak kooperatif temsilcilerinden olmayabilir. Ortak sayısının, organların teşkili için yeterli olmaması halinde denetçilerin tümü ortaklar dışından olabilir.

Denetçilerin Türk vatandaşı olmaları ve Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, görevi suiistimal, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 1163 ve 3476 Sayılı Kanunlara göre mahkûm olmamaları şarttır.

Müddetleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbiriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî akrabalıkları olanlar denetçiliğe seçilemezler. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.

Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü yönetim kurulu ve denetçilikten uzaklaştırılanlar denetçiliğe getirilemez.

 

DENETÇİLERİN GÖREVLERİNE SON VERME:

Madde 49- Genel kurul tarafından denetçilerin görevlerine her vakit son verilebilir.

 

DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU:

 Madde 50-  Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilen sorumludurlar.

 

BİR ÜYELİĞİN AÇILMASI ÇEKİLME:

                Madde 51- Denetçilerden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması iflas veya haciz altına alınması gibi bir sebeple görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde diğer denetçiler, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerden birisini çağırırlar.

                 Denetçiler her zaman işten çekilebilir. Ancak toptan çekilme halinde genel kurul, yönetim kurulu tarafından derhal toplantıya çağrılır ve yeniden denetçiler ve yedekleri seçilir.

                Açılan üyeliğe yedek üye getirilir. Ancak bir üyelik açık kalıp da yerine geçecek üye bulunmazsa genel kurul toplantıya çağrılmadan mevcut denetçiler tarafından bir asıl, bir de yedek üye seçilir. Bu durumda bir üyenin de ortak kooperatif temsilcilerinin dışından uzman elemanlardan gösterilmesi caizdir.

 

İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:  

                Madde 52- Denetçiler, işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığını ve işletme hesapları (Muhasebe ile ilgili muhtelif hesaplara akseden kayıtlar)ın neticeleri ile mal varlığı hakkındaki uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını, (Yıl sonunda meydana gelen gelir-gider farkının ana sözleşmeye göre dağıtılıp dağıtılmadığını, yedek akçelere gerekli ayrımın yapılıp yapılmadığı, ortaklar listesinin uygun olarak tutulup tutulmadığını) incelemekle yükümlüdürler.

                Yöneticiler, (Yönetim Kurulu, birlik müdür ve müdürleri, murahhas üye veya üyeleri) bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri ibraz eder ve bilgi verirler.

                Ortak kooperatifler gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasına istemeye yetkilidirler. Ancak, denetçilerin ortak kooperatiflere yapacakları açıklamaların veya ortak kooperatiflerin denetçilerden isteyecekleri hususların birliğin iş sırları vesaire sırlarıyla ilgili olmaması gereklidir.    

 

ÇALIŞMA DÜZENİ VE GÖREVİ:

Madde 53- Denetçiler yılda en az dört defa toplanarak birliğin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve “Denetçiler denetim raporları” dosyasında muhafaza ederler.

 Denetçiler yıllık genel kurul toplantısından 35 gün önce bilançoyu, yönetim kurulunun hazırladığı yıllık çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesap ve mevcutları elden geçirir ve kanaatini açık olarak belirterek yıllık rapor meydana getirirler. Denetçiler, raporda, yönetim kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini belirtirler.

 

Genel olarak denetçilerin görevleri birliğin iş ve muamelelerini kontrol etmektir. Özellikle denetçiler şu vazifelerle mükelleftirler.

 

a)      Birliğin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili makam ve organlara haber vermek,

b)      Bilançonun Türk Ticaret Kanununun 74 üncü maddesi esaslarına veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kabul ettiği örnek bilançoya göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak,

c)      Birlik çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların intizamla tutulmasını sağlamak maksadıyla hiç olmazsa 2 ayda bir defa birliğin defterlerini incelemek,

d)      Üç ayda bir ara denetimi yapmak ve ansızın birlik veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini yönetim kurulu başkanına vermek,

   e)Bütçe ve bilançoyu kontrol etmek,

  f)Tasfiye muamelelerine nezaret etmek,

  g) Ortak kooperatifler ve kendileriyle kooperatif yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili konuları genel kurulu gündemine aldırmak ve gerektiğinde olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya çağırmak,

  h) Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,

  I)Birlik yönetim kurulu üyelerinin ve memurlarının cezayı gerektiren fiillerini savcılığa ihbar etmek,

  i)   Ana sözleşmede ortak kooperatiflerin genel kurul toplantılarına katılmaları için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

Denetçilerin yukarıda yazılı denetim yetkileri genel kurul kararı ile tahdit olunamaz.

Denetçiler ayrıca birlik zararlarını kapatmak için genel kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak genel kurul toplantı gündemine aldırırlar.

Denetçiler hakkında, kayıtlı ortak kooperatiflerin en az 1/10 unu temsil edilen tarafından dava açma kararı verilmişse bunlar, denetçiler dışında bir vekil tayin etmek suretiyle davayı yürütürler.

 

TOPLANTI VE RAPORLAR:

                Madde 54- Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar. Bu rapor yönetim kurulunun yıllık çalışma raporu ve bilanço ile birlikte, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile birliğin merkezinde ortakların incelemesine amade tutulur.

                Denetçiler, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun veya ana sözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

                Denetçiler, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak yönetim kurulunda oy kullanmazlar. Yönetime karışamazlar, noksan ve hatalar için bizzat emir veremezler.

                Denetçi raporları üç üye tarafından imzalanır. Rapora katılmayan üye kanaatini belirterek imzalamak ve münferit rapor düzenlemek zorundadırlar. Yıllık genel kurul toplantısında “Denetçiler raporu” okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz.

 

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde 55- Denetçiler görevleri sırasında öğrendikleri veya ortak kooperatifler için zarar umulan hususları ortaklarına ve başkalarına açıklayamazlar.

 

BİRLİK MÜDÜRÜ:

Madde 56- Birliğin bütün işleri; Kanun ana sözleşme ve genel kurul kararları ile yönetim kurulunun yetkili olduğu işlere ait kararları çerçevesi içinde olmak üzere bir “Birlik Müdürü” tarafından yürütülür.

Birlik Müdürü, yönetim kurulu kararı ile tayin olunur. Süresi dolunca yeniden görevlendirilebilir. Yönetim kurulu yeni bir müdür tayinine lüzum görmez ise kendi üyelerinden birini murahhas üye olarak görevlendirebilir. Birlik Müdürü ve hizmet personeline verilecek ücretler genel kurulca kabul edilen kadro ve yıllık tahmini bütçeye göre kararlaştırılır.

MÜDÜRLÜK ŞARTLARI:

Madde 57-  Birlik Müdürünün;

A)  Gereği kadar kooperatifçilik bilgisine sahip ve işinin ehli olması,

B)   Memuriyeti mani hali bulunmaması,

C)   Siyasi bir partinin faal görevlisi olmaması gereklidir.

 

BİRLİK MÜDÜRÜNÜN YETKİ VE SORUMLULUĞU:

                 Madde 58- Birlik Müdürü, birlik hizmet personelinin amiridir. Denetçiler ve yönetim kurulu üyelerinden başkasına birlik işleri ile ilgili bilgi veremez. Birlik hizmet personeli müdüre karşı sorumludur. Birlik müdürü kendine tevdi edilen görevleri gereği gibi veya hiç yerine getirmezse yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 

İŞTEN ÇIKARILMA:

                 Madde 59- Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki dâhilinde işlerin görülmesiyle görevlendirdiği kimseleri, atadığı müdürü diğer temsilci ve vekilleriyle hizmet personelini her zaman her zaman işten çıkarabilir. Çıkarılma işlerinde yönetim kurulu kararı gereklidir. İşten çıkarılan kusursuz kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır.

 

DIŞARIYA KARŞI TEMSİL VE İMZA YETKİSİ:

Madde 60- Birliği resmi dairelerde, mahkemelerde, üçüncü kişiler nezdinde temsil hakkı yönetim kurulunundur. Yönetim kurulu bu yetkisini Müdüre veya Murahhas üyeye verebilir. Ancak birliği taahhüt altına koyabilecek işlerde Müdür murahhas üye veya yetkili vekiller ile birlikte Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerden birinin Müdür veya Murahhas üye atanmamışsa Yönetim Kurulu Başkanı ile bir üyenin birlikte imzalamaları şarttır.

                Yönetim kurulu, birliği temsil ve borç altına sokan işler dışında memurlara ikinci derecede imza yetkisi verebilir. İkinci derecede imzaların geçerli olabilmesi için birinci imza ile müşterek olması gereklidir.

                Birliği temsile yetkili kılınan kimseler, imzalarını ancak birliğin unvanı altına koymak suretiyle birliği bağlar.

 

TESCİL:

Madde 61- Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda imza yetkileri hakkında bir sirküler yaparak bunu notere onaylattıktan sonra Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.

 Bu imza örnekleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birliğin bağlı bulunduğu merkez birliğine ve kredi müesseselerine de gönderilir.

 

YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK HAKKI HUZUR:

                Madde 62- Bütçeye sarih olarak konmak ve üst sınırı da belli etmek şartıyla yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere belli bir huzur hakkı verilebilir.

 

B Ö L Ü M: 5

BİRLİĞİN HESAPLARI

 

 

GELİR-GİDER FARKLARININ DAĞITILMASI:

Madde 63- Birliğin müspet gelir- gider farkı, gayri safi hasıladan her nevi masrafları faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısmıdır. Bu miktardan vergiler ve geçmiş yıllar zararı düşüldükten sonra kalan kısım aşağıdaki nispetler üzerinden bölünür.

a)      % 10 yedek akçe

b)   % 5 Fevkalade yedek akçe

c)    % 5 Kefalet fonuna

d)    % 10 Yatırım ve geliştirme özel fonuna

   e)   % 4 Sosyal ve kültürel hizmetler özel fonuna

f)      % 4 Personel fonuna

g)    % 2 Merkez Birliği fonu (Fona ayrılan miktar Merkez Birliğine gönderilir.)

h) % 60 Ortak kooperatiflere, birlikle yaptıkları muameleleri oranında risturn olarak dağıtılır.

 

Ortak dışı muamelelerden elde edilen hâsıla dağıtılamaz, yatırım ve geliştirme özel fonuna eklenir.

Bir yıllık faaliyet neticesi gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların kâfi gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye payları ile karşılanır. Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz. Bilançoda sigorta acenteliğine ait ayrı olarak gösterilmesi gerekli olan meblağ yedek akçeye aktarılır.

 

YATIRIM VE GELİŞTİRME ÖZEL FONU:

                 Madde 64- Yatırım ve geliştirme özel fonu; üretimi ve satışları artırıcı yönde yapılacak yatırımlarda kullanılır.

                Ortak olunan merkez birliği, birliğin menfaati ile ilgili üretim ve satışları artırıcı yönde yatırımlar yapıyorsa, genel kurul kararı ile bu fon kısmen veya tamamen merkez birliğine de devredilebilir.

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER ÖZEL FONU, PERSONEL FONU:               

Madde 65- Sosyal ve kültürel hizmetler özel fonu birlik ortağı kooperatif üyelerinin müşterek sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kullanılır.

Birlik kendi memur ve işçileri ile ortakları için ölüm, sigorta veya yardımlaşma sandığı fonunu meydana getirebilir. Bu fon gelir-gider farkından ayrılacak yüzde dörtten teşekkül eder.

 

KEFALET FONU:

                Madde 66- Kefalet fonu, birlik kanalı ile ortak kooperatifler için temin edilecek ayni ve nakdi kredilerin rizikolarını karşılamak maksadıyla tesis edilir.

                Kefalet fonu aşağıdaki kaynaklardan meydana gelir.

a)    Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin yapmış olduğu yardım ve teberrular,

b)   Birliğin müspet gelir-gider farkından ayıracağı % 5 kefalet fonu payı,

c)    Yurt içi ve yurt dışı kooperatif üst örgütlerince veya kurumlarca yapılacak yardım ve bağışlar,

 

Birliğin ortak kooperatifler için vereceği kefalet miktarı ortak kooperatiflerin birliğe fiilen ödemiş olduğu ayni ve nakdi sermaye toplamının 20 katını geçemez. Miktarı ortak kooperatiflerin genel durumlarına uygun olarak birlik genel kurulunca kararlaştırılır. Ve bir program dâhilinde yönetim kurulunca uygulanır.

Birliğin vermiş olduğu kefaletlerden dolayı bir zarar doğmuş ise zarara sebep olan kooperatifin bütün imkânlarına başvurulur. Buna rağmen açık kapatılır ise sonradan kooperatiften tahsil edilmek şartı ile kefalet fonu vasıtasıyla kapatma yoluna gidilir.

 

YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI:

                Madde 67- Yedek akçe ortaklara dağıtılmayıp, bilanço neticesinde ortaya çıkacak menfi fiyat farkının kapatılmasında kullanılır.

 

YEDEK AKÇELERİN DAĞITILMA DURUMU:

                Madde 68- Birliğin dağıtılmasına karar verildiği takdirde yedek akçelerin, birliğin zararlarının karşılanmasında kullanılan miktardan artan kısmı birliğin bağlı olduğu merkez birliğine devredilir.

 

B Ö L Ü M – 6 

 BİRLİĞİN DAĞILMASI

 

DAĞILMA SEBEPLERİ:

Madde 69- Dağılma şu hallerde olur:

a)       Genel kurul kararı ile,

b)      İflasın asılması ile,

c)       Diğer bir birlikle birleşme suretiyle,

d)   Ortak adedinin en az kurucu ortak sayısından aşağı düşmesi ile

e)   Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, (Birlik organlarının teşekkül edememesi, birliğin çalışma konusu dışında veya amme kanunlarına aykırı faaliyet göstermesi, birliğin kanuni niteliğini kaybedip kar peşinde koşan ticari bir şirket hüviyetine girmesi gibi hallerde) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili teşekküller, ortak kooperatifler veya birlik alacaklılarından birinin mahkemeden alacağı kararla,

f)  Birliğin azli halinde, yapılan ara bilançoya göre, birliğin mevcudu borçlarını karşılamıyorsa yönetim kurulunca toplantıya çağrılan genel kurulun tasfiye kararı ile dağıtılır.

 

TİCARET SİCİLİNE BİLDİRMEK:

Madde 70- Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar. Tasfiye memurlarına ve yönetim kuruluna bu görevleri dolayısıyla ücret verilebilir. Yönetim kurulu tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

                İflastan gayri hallerde birliğin dağılması halinde durum, yönetim kurulu veya denetçiler tarafından ticaret siciline tescil ettirilir ve en çok birer hafta ara ile üç defa ilan ettirilir. İlana birlik alacaklılarının vesikaları ile beraber bir yıl içinde müracaat etmeleri lüzumu yazılır. Bu müddetin başlangıcı üçüncü ilan tarihidir.

 

MEVCUDUN BÖLÜNMESİ:

Madde 71- Tescile karar verilen birliğin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedellerinden sonra kalan mevcutlar son üç yılın muameleleri yekun ile oranlı olarak ortak kooperatiflere dağıtılır.

 

TASFİYE HALİ:

                Madde 72- Birliğin diğer bir birlikle birleşmesi hali hariç olmak üzere dağıtılan birlik tasfiye haline girer.

                Tasfiye haline giren birlik, ortaklarla olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini muhafaza eder ve unvanını “Tasfiye halinde” ibaresini ilave suretiyle kullanmakta devam eder.

 

AZİL:

Madde 73- Genel kurul kararı ile tayin edilmiş olan tasfiye memurları ile bu görevi ifa eden yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olabilir.

                Ortaklardan birinin talebi ile de mahkeme haklı sebepler dolayısıyla tasfiye işlerini yürütmeye memur kimseleri azil ve yerlerine yenilerini tayin edebilir. Bunlar kendilerini tescil ve ilan ettirirler.

 

AKTİFLERİ SATMA SELAHİYETLERİ:

Madde 74- Genel kurul aksine karar vermedikçe tasfiye memurları birliğin aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilirler. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı lazımdır. Bu karar genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınır.

 

TASFİYE İŞLERİ İLK ENVANTER VE BİLANÇO:

Madde 75- Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz birliğin tasfiyesini başlangıçtaki hal ve durumunu inceleyerek buna göre envanter defteri ile bilançosunu tanzim eder ve genel kurulun tasvibine sunar.

 

ALACAKLILARI DAVET VE HİMAYE:

Madde 76- Alacaklı oldukları birlik defterleri veya diğer vesikalardan anlaşılan ve ikametgâhları bilinen şahıslar mahallin duyurma örf ve adetlerine göre, ayrıca tüm alacaklılar Ticaret Sicili Gazetesinde ilan suretiyle birliğin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağırırlar.

                Alacak miktarı belli olduğu halde beyanda bulunmayanların alacakları ile birliğin muaccel olmayan diğer borçları ve muvazaalı bulunan borçlarını karşılayabilecek değerde para notere tevdi olunur. Meğerki bu gibi borçlar kâfi bir teminat ile karşılanmış veya birlik mevcudunun ortaklar arasında taksimi bu borçların ödenmesine talik edilmiş olsun.

           Madde 77-  Tasfiyenin sonunda evrak ve defterler 10 yıl saklanmak üzere notere tevdi olunur.

 

BİRLİĞİN ÜNVANININ SİCİLDEN ÇIKARILMASI:

                Madde 78- Tasfiyenin sona ermesi üzerine birliğe ait unvanın sicilden çıkarılması tasfiye memurları tarafından sicil memurluğundan istenir. Ayrıca keyfiyet tescil ve ilan ettirilir.

 

BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA:

             Madde 79- Birlik bütün pasif ve aktifleriyle diğer bir birlik tarafından devralınmak suretiyle dağıtıldığı taktirde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

B Ö L Ü M – 7

MUHASEBE VE KONTROL

 

USUL:

Madde 80-  Birlik muhasebe usulünü bilanço esasına göre tutar. Kanunen tutulması gerekli defterleri tutar ve çalışmalarını iş prensipleri esasına uygun olarak düzenler.

 

HESAP YILI:

              Madde 81- Hesap yılı ocak ayının 1 inci günü başlar, aralık ayının son günüde biter.

 

DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ KAPSAMI:

Madde 82- Birlik, ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tespit etmek maksadıyla birliğin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri (Yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri, ortaklık defteri, karar defteri vs.) tutmaya mecburdur.

                Birliğin uygulayacağı muhasebe usulü ve mecburi olarak tutacakları defterler Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirtilebilir.

 

TASDİK ETTİRME VE BEYANNAME VERME MÜKELLEFİYETİ:

Madde 83- Yukarıda belirtilen defterler yönetim kurulunca kullanılmaya başlanmadan önce birliğin bulunduğu yerin noterine götürülüp tasdik ettirilir.

                Birlik, tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer defterlerin lehine delil olabilmesi için her birinin nevi ve mahiyetleri ile sahife sayılarını gösteren iki nüsha beyannameyi kullanmaya başlamadan önce Ticaret Sicili Memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan birini tasdik ederek birliğe verir.

 

BİRLİĞİN TEFTİŞ VE DENETİMİ:

Madde 84- Birliğin bütün işlem ve hesapları. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teftiş ve denetleme işleri için birliğin bağlı bulunduğu üst kuruluşlarla ilgili müessese ve teşekkülleri görevlendirebilir. Birlik, denetim sonunda bakanlıkça verilecek talimata uymak zorundadır. 

 

ORTAK KOOPERATİFLERİN BİRLİK TARAFINDAN DENETLENMESİ:

Madde 85- Birlik ortak kooperatiflerin hesap ve işlemlerini en az yılda bir defa olmak üzere inceler, inceleme sonuçları bir raporda tespit edilir. Bu raporların birer nüshası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlara gönderilir.                         

 

BİRLİĞİN ÜST ÖRGÜTE ÜYE OLMASI:

 Madde 86- Birlik genel kurul kararı ile 1163 sayılı yasaya göre kurulmuş tarımsal kooperatifler birliklerinin oluşturduğu Merkez Birliğine üye olabilir veya böyle bir birliğin kurulmasında kurucu olarak katılabilir.

 

B Ö L Ü M -8 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

UYUŞMAZLIK:

                Madde 87- Ortak kooperatifler ile birlik arasından ve ortak kooperatiflerin kendi aralarında iştigal konularından dolayı çıkacak anlaşmazlıklar evvel emirde, birlik genel kurulunca bir yıl için seçilecek üç kişilik bir hakem kurulu tarafından çözümlenir. Birlik hakem kurulunca halline imkân bulunmayan uyuşmazlık üst kuruluşların hakemliği ile halledilir. Hakem yoluyla giderilmeyen anlaşmazlıklar için kazai mercilere başvurulur.

 Üçüncü şahıslar ile birlik arasında çıkacak uyuşmazlıklar ise kazai mercilerce hükme bağlanır.

 

SİYASİ FAALİYET YASAĞI:

                Madde 88- Birlik toplantılarında ve birlik tesislerinde siyasi faaliyet gösterilmez. Birlik faaliyetleri siyasi maksatlara alet edilemez. Birlik siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez.  Onlara maddi yardımda bulunamaz. Bu yasaklara uymadığı tespit edilenlerin Kooperatifler Kanununun 93/3. Fıkrasının uygulanması için gereken işlem yapılır.

 

BİRLİĞİN KURUCU ORTAKLARI:

       Kurucu kooperatiflerin adı, merkezi, temsile yetkili kişilerin adı soyadı ve imzası ile yüklenilen ortaklık payı, miktarı, ödenen miktar aşağıdadır. Peşin ödenen paraların tutarı ondörtbin TL. Türkiye Halk Bankasına 07.03.1977 tarih ve 177/16170 sayılı makbuz karşılığı yatırılmıştır.

 

 

 

 

        

             ORTAK KOOPERATİFİN

 

 

TEMSİLE YETKİLİNİN

 

 

YÜKLENİLEN

ORTAKLIK PAYI

 

¼ ÖDENEN

MİKTAR

 

 

 

İMZA

NO

ADI

MERKEZİ

ADI VE SOYADI

 

 

 

1

Gökçeağaç Bucağı Civarı Köyleri Kalkınma Kooperatifi

 

Gökçeağaç

Mehmet  Özcan

Bekir Özdemir

Cevdet Derelioğlu

 

8.000

 

2.000

 

2

 

Kuyluş Köyü Kalkınma Kooperatifi

 

Kuyluş

Hüseyin Yıldırım

Ömer Çalık

Hüseyin Yıldırım

 

8.000

 

2.000

 

3

 

Hamzaoğlu Köyü Kalkınma kooperatifi

 

Hamzaoğlu

Hasan Kayar

Emin Özdemir

Süleyman Asar

 

8.000

 

2.000

 

4

Yeni Köy Orman Köyü Kalkınma Kooperatifi

 

Yeni Köy

Şükrü Özsoy

Mehmet Arıkan

Kamil Çoban

 

8.000

 

2.000

 

5

Yılanlı Orman Köyü Kalkınma Kooperatifi

 

Yılanlı

Hüseyin Türkmen

Hüseyin Çetinkaya

Şevki Karataş

 

8.000

 

2.000

 

6

Çetmi Köyü Kalkınma Kooperatifi

 

Çetmi

İzzet Gültekin

Abbas Demirbaş

Hüseyin Dinç

 

8.000

 

2.000

 

7

Çaybaşı Orman Köyü Kalkınma kooperatifi

 

Çaybaşı

Şükrü Ünal

Şükrü Yıldırım

Yunis Özkan

 

8.000

 

2.000

 

 

 

 

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Wednesday the 22nd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates