baslikyeni.jpg
Kastamonu, Karadeniz’e uzanan  kıyı şeridi, güneyde Ilgaz Dağları  ile İç Anadolu Bölgesinden ayrılan, farklı ekolojik  özellikler  gösteren  bir  bölgedir. Bu özellikleri nedeniyle bölge daha yumuşak, yağışlı bir karasal iklime, zengin flora ve faunaya sahiptir.
Bölge Müdürlüğü Ormanlık Alanı                                :    774.806 ha.
Bölge Müdürlüğü Açıklık Alanı                                    :    548.561 ha.
Bölge Müdürlüğü Genel Alanı                                      : 1.323.367 ha.
Kastamonu İl’imiz sahasının % 58.54’ü ormanlarla kaplıdır.
Prodüktif (verimli) Orman Alanı                                   :  502.658 ha.  % 64.88
Bozuk (verimsiz) Orman Alanı                                      :   272.148 ha.  % 35.12
Toplam Orman Alanı                                                     :   774.806 ha.   % 100
Normal Koru Orman Alanı                                            :   492.578 ha.
Bozuk Koru Orman Alanı                                              :   198.899 ha.
Normal Baltalık Orman Alanı                                        :     10.080 ha.
Bozuk Baltalık Orman Alanı                                        :     73.249 ha.
Toplam Orman Alanı                                                    :   774.806 ha.
Bölge Müdürlüğümüzün Ormanlık alanı, Yurdumuz orman alanının % 2.428’i iyi vasıflı ormanlık alan olmak üzere % 3.742’i eta bakımından da 10.526.012 M3.olan Türkiye genelindeki  etanın % 8.287’sini vermektedir.
Ormanlarımızda alan itibariyle, sırasıyla ibreli türlerden karaçam, sarıçam, göknar, ardıç, yapraklı türlerden kayın,meşe,gürgen,kestane,kayacık,kavak ve diğer yapraklılar bulunmakla beraber üretimin ağırlığını karaçam, sarıçam, göknar, kayın, ve meşe gibi ağaç türleri taşımaktadır.
Orman Durumu Haritası
 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan ilin %56,8 i ormanlarla kaplı olup,  orman varlığı yönüyle zengin illerimizden biridir.(ANON, 2003) Engebeli coğrafik yapı ve sosyoekonomik durum nedeniyle orman içi ve kenarında kurulmuş köy sayısı  oldukça fazladır. Mevcut 1071 köyden  974 adedi (%95) (399 u orman içi, 575 i orman bitişiği) orman köyü statüsündedir.(ANON,2002)

 

             Tablo  4. Kastamonu İli Orman Köyleri 

       SIRA

N0

 

İLÇESİ

OGM  KAYITLARINA  GÖRE
ORMAN İÇİ KÖY ORMANA BİTİŞİK

KÖY

Toplam
1 ABANA - 10 10
2 AĞLI 9 4 13
3 ARAÇ 20 99 119
4 AZDAVAY 33 17 50
5 BOZKURT 15 17 32
6 CİDE 12 73 85
7 ÇATALZEYTİN 20 21 41
8 DADAY 33 23 56
9 DEVREKANİ 5 25 30
10 DOĞANYURT 8 18 26
11 HANÖNÜ 8 13 21
12 İHSANGAZİ 11 12 23
13 İNEBOLU 27 53 80
14 KÜRE 34 5 39
15 MERKEZ 70 70 140
16 PINARBAŞI 16 12 28
17 SEYDİLER 1 7 8
18 ŞENPAZAR 7 16 23
19 TAŞKÖPRÜ 35 64 99
20 TOSYA 35 16 51
  TOPLAM 399 575 974
Kaynak : Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Kayıtları

 

Kastamonu ilinde, Orman Köyü sayısının ve  bu köylerde  geçimini  ormandan  sağlayan halkın yoğunluğu Orman Köylerinde kurulu bulunan Köy Kalkınma Kooperatiflerinin durum ve faaliyet alanlarına  önem kazandırmaktadır.Birliğimiz kurulduğundan bu yana kurulan ve faaliyet gösteren toplam 292 Köy Kalkınma Kooperatifinden 51 adedi  tarım alanında 219 adedi ise ormancılık ve tarım alanında faaliyet göstermektedir. 6831 sayılı Orman Kanununun 40. Maddesi ile; üretim işlerinin yapılmasında Kooperatiflere öncelik verilmiş, kanunun 34. maddesinde  2000 yılında yapılan son değişiklikle işçilik ücreti dışında %10 istihkak fazlası ödenmesi ve istihsal edilerek son depoya taşınan kerestelik tomrukların %25 inin, ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün son açık artırmalı satış ortalamasından % 20 düşülerek tespit edilecek bedel ile kooperatiflere satılması hükme bağlanmıştır. Ancak, hakkını emval olarak almak istemeyen orman kooperatiflerinin, hak ettikleri tomruk ve sanayi odunları için, ilgili orman işletmesince istihsal edilen emvalden, aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan miktarın genel satış ortalaması ile, maliyet bedeli genel ortalaması arasındaki farkın, bilançonun çıkarılmasını müteakip ödenmesi hükmü getirilmiştir.

 

Birliğimize ortak ormancılık alanında faaliyet gösteren 219 kooperatifiniz Kastamonu ormanlarda yapılan üretimin %70 gibi büyük bölümünü birliğimiz ortağı olan kooperatiflerimiz gerçekleştirmektedir.(birliğimiz ortağı kooperatiflerin hangi orman işletmesinden iş aldıklarını gösteriri tablo ek2 de verilmiştir.) bu kooperatifler tek tek köylerde kurulmuş kooperatifler olup her yönden zayıf kooperatiflerdir. Yöredeki kırsal kalkınmayı sağlamak kooperatiflerin bir araya gelerek en azından havza bazında birleşmeleri sağlanmalı ve kooperatiflerin güç birliği yapması büyük imkanlar doğuracak bölgede kırsal kalkınma ancak bu şekilde sağlanacaktır. Bölgemizde kooperatiflerin küçük olmasının yanında diğer sorunlar aşağıda sıralanmıştır.

 

 

Ülkenin en yoksul kesimini oluşturan orman köylülerinin kurmuş oldukları kırsal alanda faaliyette bulunan kooperatifler büyük problemlerle karşı karşıyadır.

En önemli sorun orman üretiminde çalışan kooperatif üyelerinin sosyal güvenceden yoksun olmasıdır.

Orman işçileri üretim işlerini vahidi fiyat (Birim Fiyat) üzerinden yapmakta ve birim fiyat belirlenirken üretime verilen bölmedeki ağaç çapı, eğim ve mesafe dikkate alınmakta halbuki Orman Genel Müdürlüğü’nün 288 sayılı asli orman ürünlerinin üretim işlerine ait tebliğinde belirtilen formüle göre birim fiyat tespiti yapılmamakta, günün koşulları arazinin taşlık ve kokurdanlık durumu gibi konular göz ardı edilmektedir. Buda emeğin karşılığının alınamamasına sebep olmaktadır.

Üretim birim fiyatlarında düzenleme yapılması gerekli fakat sorunun çözümü için yeterli  değildir. Orman içi ve kenarında yaşayan halkın ekonomik girdileri, orman işletmelerindeki, istihsal, sürgü ve nakliye işlerine bağlıdır. Dolayısıyla orman köylüsü ve orman idaresi iş üretimi ve ekonomi yönünden birbirine bağlı hale gelmişlerdir.Bu bağlılıktan en çok orman köylüsü zarar görmüş, hakkettiği ücretin altında gelir elde etmiştir. Halbuki orman tali  ürünleri ve orman ekosistemindeki biyolojik çeşitlilik korunarak arz ve talep dengesi ve oluşan pazara göre alternatif projeler geliştirilmesi ve DPT ve ORKÖY gibi kuruluşlarca desteklenmelidir.

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Friday the 1st. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates